Наукова робота

Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 5 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід. зокрема за 2016-2017 н.р. опубліковано 50 статей, (10 – за кордоном), виданнях з індексом Scopus – 5, опубліковано 63 тези, в тому числі за кордоном – 8.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

На даний час виконується одна дисертаційна робота на тему » Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит» (Мочульська О.М.)

Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією започаткована першим завідувачем Огородник Д.І. (1959 – 1970 р.). Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема електролітних порушень, досліджував функціональний стан кори наднирникових залоз та порушення в органах травлення .

Перший завідувач кафедри Огородник Д.І. (1959 – 1970 р.).

Період творчого піднесення кафедри розпочався з 1970 року, коли її очолив доктор медичних наук , професор , академік Академії наук вищої школи України , член-кореспондент Національної академії медичних наук України Іван Семенович Сміян (1970-2002р.). У 1961 Іван Семенович році захистив кандидатську дисертацію на тему «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей». У 1968 році захистив докторську дисертацію на тему «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування».

Член-кор.АМН України, проф. Сміян І. С.

керуав кафедрою у 1973-2000 рр.

Пріоритетними напрямками досліджень Івана Семеновича стали:

· вивчення етіології, патогенезу, клініки та лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, гастродуоденальної систем, нирок і сечових шляхів, гіпотрофії, патології періоду новонародженості.

· визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів;]

· визначення стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Уперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP.

Наукова діяльність професора Івана Сміяна, дослідження чи завершення наукового напрямку відзначалися виданнями монографій або проведенням заключних конференцій, зокрема: він автор і співавтор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 72 монографій, посібників, брошур, лекцій. Основні наукові праці: "Климатно-бальнелогическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей" (1967); "Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта"(1973); "Детская курортология" (1985); "Гіпотрофія" (1989); "'Харчування і розвиток дитини"(1992); "Практична педіатрія" (1993); "Синдром мальабсорбции углеводов у детей"(1994 ); "Бронхіальна астма дитячого віку" (1995); "Госпітальна педіатрія" (1997); "Факультетська педіатрія" (1998); "Особливості і семіотика захворювань дитячого віку" (1999); "Педіатрія (цикл лекцій)" (1999); "Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей" (2001); "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія" (2004); "Лекції з педіатрії" (2006); «Генетика дитячого віку» (2005), „Лікування дітей на питних курортах”(2006); "Діабетична кардіоміопатія у дітей”(2007)”.

Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук

Одними з перших дисертаційних робіт виконаних під керівництвом І.С.Сміяна були: Слободян Л.М. «Влияние витамина Д2 на сердечно-сосудистую систему при лечении и профилактике рахита у детей» (1972 р.), «Синдром мальабсорбции углеводов у детей ( патогенез, клиника, лечение)» (1985р.), Алексеенко Л.І. «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» (1980 р.), Лобода В.Ф. « Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» (1982 р.). За результатами наукової роботи кафедри під керівництвом І.С.Сміяна було:

· Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.

· Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку.

Результатами цієї роботи стало захищення Федорців О.Є. спочатку

у вересні 1987 року кандидатської дисертації на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», а в жовтні 1998 року докторської дисертації на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку». Видано монографiю Федорцiв О.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку".

· Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей.

· Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем.

Результатами цієї роботи стало захищення Банадигою Н.В. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, 1993 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, 1999 р., Павлишин Г.А. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» у 1995 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук у 2007 році «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування». Впродовж наступних років були захищені кандидатські дисертації: Воронцова Т.О. “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, 1994 р., Стеценко В.В. « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», 1994 р., Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», 1998 р., Мудрик У.М. "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", 1998 р., Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», 2000 р. Щербатюк.Н.Ю. «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», 2000 р., Косовська Т.М. «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», 2002 р.

· Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілактики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.

У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода.

Доц. Валентина Федорівна Лобода

керувала кафедрою у 2003-2006 рр.

роки життя-1946-2016 рр.

Наукові інтереси Валентини Федорівни : вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Вона автор понад 520 наукових робіт, в тому числі, 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

Учні доцента Лободи В. Ф. - доценти Кінаш М. І. та Шульгай Л. М., 2013 рік

Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, зокрема: Шульгай О.М. «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», 2002 р., Кінаш М.І. «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», 2004 р., Добровольська Л.І. "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, 2013 р., Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», 2015 р..

Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2004 року по вересень 2016 року очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців.

проф. Ольга Євгенівна Федорців

керувала кафедрою у 2000-2017 рр.

Основними напрямками її наукової діяльності є вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей.

Кафедра дитячих хвороб під керівництвом професора Федорців О. Є., 2016 рік

Науково-дослідною роботою кафедри було вивчення "Впливу екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" яка направлена на:

· -встановлення сучасних тенденцiй у здоров'ї дiтей регiону рiзних вiкових груп та особливості чинникiв, що його формують, виведення рiвняння залежностi здоров'я вiд них;

· - визначення взаємозв'язку мiж складовими здоров'я, рiвнем основних маркерiв гомеостазу дитячого органiзму, показниками iмунологiчної реактивностi, мiнерального обмiну, бiоценозу кишкiвника та перекисного окислення лiпiдiв та екосоціальними умовами проживання;

· -розробку комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в районах з різними соціально – екологічними умовами;

· -створення регіонарних антропометричних стандартів;

· -оцінювання особливостей фактичного харчування дітей критичних груп (перший рік життя, молодший шкільний, підлітковий вік), його взаємозв’язку з формуванням поширених захворювань дитячого віку;

· -провадження методів харчової і медикаментозної корекції погрішностей харчування;

· -розробку нових профілактичних технологій, що забезпечують підвищення адаптаційних можливостей дітей до несприятливих чинників природнього і соціального середовища;

· -встановлення клініко – діагностичних критеріїв дизадаптації дітей, створення програми прогнозування порушень здоров'я із врахуванням впливу екопатогенних та медико – соціальних чинників;

· -формування диференційованих профілактично – реабілітаційних заходів для дітей з різних груп ризику;

· розроблення профілактичних заходів формування у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.

Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводились всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях пацієнтів з бронхіальною астмою за міжнародною плановою дихальною оздоровчою програмою BUPAS Belarus Ukraine Poland Asthma Study і POLBUCAN поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Науковці з університетів Тернополя (Україна), Гродно (Білорусія), Саскачевана (Канада), Бялостока, Катовіц (Польща) проводять мультицентрове дослідження по поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дитячого населення.

Колектив кафедри із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади, 2015 рік

· Найсуттєвішим висновком щодо проведених епідеміологічних досліджень є гіподіагностика алергічних захворювань, особливо бронхіальної астми у дітей (1,7 %) віком від 6 до14 років Тернопільської області.

· Тривалість періоду між першими симптомами хвороби і встановленням діагнозу перевищує 4 роки.

Проф.Федорців О.Є. з 10.10.13 по 11.10.13р. брала участь у міжнародній конференції «XXVІ Польсько-Словацькі дні пульмонології і алергології « в м. Рабка Здрой, Польща, з 14.10.14 по 24.10.14р. брала участь в міжнародному симпозіумі у м.Саскатун, Канада «Безпека і здоров'я сільського населення : Глобальні перспективи (SHAPR)», де виступила з доповіддю, з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м.Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповіддю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації». Професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об͗єктивногостатистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації», професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об¢єктивного статистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». Проф. Федорців О.Є. з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м. Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповідю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку».

Доповідь проф. Федорців О.Є.«Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку» в науковому медичному міжнародному журналі, 2015 рік

Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).

З 2013 року розпочата, а в 2016 році продовжена науково-дослiдна робота кафедри: "Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області".

Об'єктом дослідження слугували діти з хронічною гастродуоденальною патологією, хронічною гепатобіліарною патологією, атопічним дерматитом і з бронхіальною астмою.

· Мета роботи - удосконалити та оптимізувати ранню діагностику, лікування та профілактику метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області шляхом комплексного клініко-лабораторно-інструментального обстеження.

· Доведено, що інфікування вірусом Епштейна-Барр та цитомегаловірусом дітей сприяє розвитку гастродуоденальної патології, її прогресуванню та хронізації.

· Відзначено, що у дітей із гепатобіліарною і гастродуоденальною патологією висока частота супутніх паразитарних інвазій (лямбліоз, аскаридоз, ентеробіоз, трихоцефальоз, токсокароз, ехінококоз, стронгілоїдоз, опісторхоз). Встановлено, що інфікування паразитами впливає на перебіг гастродуоденальної та гепатобіліарної патологій .

· Виявлено зміни з боку субпопуляційного складу лімфоцитів, зсуви в системі цитокінів у дітей з патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної ділянок, виразність яких корелює з інфікуванням паразитами.

· Розроблено прогностично-діагностичну таблицю для дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією для прогнозування супутнього інфікування паразитами на основі вивчення клінічних, параклінічних та імунологічних показників.

· Досліджено позитивний вплив Лацидофілу на регенерацію слизової оболонки шлунка і рівень ерадикації при включенні його в комплексну терапію дітей з деструктивними захворюваннями гастродуоденальної зони.

· Для доклінічної діагностики метаболічних порушень кісткової тканини в дітей з гепатобіліарною патологією розроблено діагностичну таблицю. На основі вивчення анамнезу життя, результатів клініко-лабораторного і денситометричного обстеження вирахувано найбільш інформативні критерії доклінічної діагностики щодо розвитку остеопорозу.

· Досліджено особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з порівняльною характеристикою психологічного типу особистості, стану їх емоційної стійкості та особистістної тривожності.

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Під керівництвом проф.Федорців О.Є. захищені кандидатські дисертації: Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», 2011р., Чорномидз І.Б. «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», 2012.р., Бурбела Е.І. «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану», 2017р. На даний час проф. Федорців О. Є.також працює в медичному університеті в Польщі по програмі обміну науковцями.

З вересня 2016 року кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолила проф. Боярчук О. Р.

Наукові інтереси Оксани Романівни : дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку. Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії. Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», 1999 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», 2014 р.

Професором Боярчук О.Р. отримано грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області»

В рамках реалізації проекту:

• Проведено ряд заходів до Всесвітнього тижня первинних імунодефіцитів:

• - виступи на телебаченні,

• - конференцію спільно з НМАПО ім. П.Л.Шупика, ГО «Рідкісні імунні захворювання» для лікарів області;

• - переклад та публікацію наочних матеріалів щодо насторожуючих ознак первинних імунодефіцитів;

• - акції з студентами у дитячих поліклініках м.Тернополя для привернення уваги до проблеми, за що отримали подяку від JMF.

• Проводяться обстеження субпопуляцій лімфоцитів та системи фагоцитозу (bursttest) за допомогою проточної цитофлоуметрії, субкласів імуноглобуліну G на базі лабораторії ТДМУ за кошти гранту, апробується методика визначення імуноглобулінів за допомогою турбідіметричного методу.

30 червня 2016 р взято участь в Національній міждисциплінарній Рад і експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (20 травня 2016 р.).

Внесено низку змін до чинних документів «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої медичної допомоги. Бронхіальна астма у дітей» та «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма» (наказ МОЗ України № 868 від 8.10.2013 р.).

Проф. О.Р. Боярчук з 14.04.16 по 17.04.16 р. приймала участь у науковій конференції CISAnnual Meeting 2016, Immune Deficiency and Dysregulation, Boston, USA, де представила стендову доповідь, з 11.09.16 по 17.09.16р. приймала участь у науковому семінарі «Медична освіта» у м.Зальцбург, Австрія. 8-10.06.2017р. Доцент Кінаш М.І. приймала участь в 16 з’їзді польського товариства клініко-експериментальної імунології м.Варшава, Польща, де виступила з стендовою доповіддю. 11-14 вересня 2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у роботі конференції Європейського товариства з імунодефіцитів (ESID) «Автоімунні процеси та запалення при первинних імунодефіцитах поза парадоксом». м.Едінбург, Шотландія, де виступила з стендовою доповіддю. 15.10-21.10.2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у семінарі «Medical Lendership» м.Зальцбург, Австрія.

26 жовтня 2017 року в актовому залі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку».

Виступ проф. Боярчук на конференції, 2017 рік

Науково-практична конференція проводилась колективами кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією, педіатрії №2. Проведено два пленарні засідання і один сателітний симпозіум.

У роботі конференції взяло участь 180 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни.

Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю виступила зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Оксана Боярчук, де відмітила основні успіхи і проблеми та перспективи педіатричної галузі Тернопільської області. До основних перспектив розвитку доповідач віднесла впровадження клінічних настанов та протоколів лікування, медико-психологічну допомогу дітям учасників АТО, внутрішньопереміщеним особам, підліткам у клініках дружніх до молоді, організацію центру паліативної допомоги дітям, освітню та просвітницьку роботу серед населення, у тому числі щодо імунізації.

З доповіддю про діагностичний пошук при підвищеному артеріальному тиску у дитини і шляхи його корекції у дітей виступила проф. Оксана Боярчук. Вона зупинилась на факторах ризику, діагностичних критеріях артеріальної гіпертензії, методах обстеження, модифікації способу життя, а також медикаментозних методах корекції.

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Любов Волянська привернула увагу присутніх до проблеми сучасних підходів до лікування кишкових інфекцій у дітей, навівши їхню основну клінічну симптоматику, методи діагностики і лікування зневоднення, методи регідратаційної терапії у дітей, 2017 рік

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Віра Синицька зупинилась на етіологічних, клінічних особливостях інфекцій сечовивідних шляхів у малюків, препаратах антибактеріальної терапії.

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Марія Кінаш звернула увагу присутніх на деякі аспекти діагностики та лікування доброякісного спадкового гепатозу Жильбера у дітей, 2017 рік.