Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 5 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід. зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано 50 статей, (10 – за кордоном), виданнях з індексом Scopus – 5, опубліковано 63 тези, в тому числі за кордоном – 8. Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією започаткована першим завідувачем Огородник Д.І. (1959 – 1970 р.). Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема електролітних порушень, досліджував функціональний стан кори наднирникових залоз та порушення в органах травлення.

 Перший завідувач кафедри Д. І. Огородник (1959 рік)

Період творчого піднесення кафедри розпочався з 1970 року, коли її очолив доктор медичних наук , професор , академік Академії наук вищої школи України , член-кореспондент Національної академії медичних наук України Іван Семенович Сміян (1970-2002рр.). У 1961 Іван Семенович році захистив кандидатську дисертацію на тему «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей». У 1968 році захистив докторську дисертацію на тему «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування».

Проф. І. С. Сміян (2004 рік)

Пріоритетними напрямками досліджень Івана Семеновича стали:

Уперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP. Наукова діяльність професора Івана Сміяна, дослідження чи завершення наукового напрямку відзначалися виданнями монографій або проведенням заключних конференцій, зокрема:  він автор і співавтор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 72 монографій, посібників, брошур, лекцій.  Основні наукові праці: "Климатно-бальнелогическое  лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей" (1967); "Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта"(1973); "Детская курортология" (1985); "Гіпотрофія" (1989); "'Харчування і розвиток дитини"(1992); "Практична педіатрія" (1993); "Синдром мальабсорбции углеводов у детей"(1994 ); "Бронхіальна астма дитячого віку" (1995); "Госпітальна педіатрія" (1997); "Факультетська педіатрія" (1998); "Особливості і семіотика захворювань дитячого віку" (1999); "Педіатрія (цикл лекцій)" (1999); "Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей" (2001); "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія" (2004); "Лекції з педіатрії" (2006); «Генетика дитячого віку» (2005), „Лікування дітей на питних курортах”(2006); "Діабетична кардіоміопатія у дітей”(2007)”. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук.  Одними з перших дисертаційних робіт виконаних під керівництвом І.С.Сміяна були: Слободян Л.М. «Влияние витамина Д2 на сердечно-сосудистую систему при лечении и профилактике рахита у детей» (1972 р.), «Синдром мальабсорбции углеводов у детей ( патогенез, клиника, лечение)» (1985р.), Алексеенко Л.І.  «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» (1980 р.), Лобода В.Ф. « Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» (1982 р.). За результатами наукової роботи кафедри під керівництвом І.С.Сміяна було:

Результатами цієї роботи стало захищення Федорців О.Є. спочатку у вересні 1987 року кандидатської дисертації на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», а в жовтні 1998 року докторської дисертації на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку». Видано монографiю Федорцiв О.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку". Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей.  Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем. Результатами цієї роботи стало захищення Банадигою Н.В. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, 1993 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, 1999 р., Павлишин Г.А. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» у 1995 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук у 2007 році «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування». Впродовж наступних років були захищені кандидатські дисертації:  Воронцова Т.О.  “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, 1994 р., Стеценко В.В.  « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», 1994 р., Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», 1998 р., Мудрик У.М.  "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", 1998 р., Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», 2000 р. Щербатюк.Н.Ю.  «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», 2000 р., Косовська Т.М.  «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», 2002 р. Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілактики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.  У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода. 

Доц. Валентина Федорівна Лобода (2004 рік)

Наукові інтереси Валентини Федорівни: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Вона автор понад 520 наукових робіт, в тому числі, 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

Учні В. Ф. Лободи - доц. М. І. Кінаш та доц. Л. М. Шульгай ( 2013 рік)

Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, зокрема: Шульгай О.М.  «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», 2002 р., Кінаш М.І.  «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», 2004 р., Добровольська Л.І.  "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, 2013 р., Глушко К.Т.  «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», 2015 р. Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2004 року по вересень 2016 року очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців.  

проф. Ольга Євгенівна Федорців (2015 рік)

Основними напрямками її наукової діяльності було вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей. Науково -дослідною роботою кафедри було   вивчення "Впливу екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" яка направлена на:

Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводились всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях пацієнтів з бронхіальною астмою за міжнародною плановою дихальною оздоровчою програмою BUPAS  Belarus Ukraine Poland  Asthma Study і POLBUCAN поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Науковці з університетів Тернополя (Україна), Гродно (Білорусія), Саскачевана (Канада), Бялостока, Катовіц (Польща)  проводять  мультицентрове дослідження по поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дитячого населення.

Доц. І. В. Кубей, проф. О. Є.Федоців  із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади (2015 рік)

Проф.Федорців О.Є.  з 10.10.13 по 11.10.13р. брала участь у міжнародній конференції «XXVІ Польсько-Словацькі дні пульмонології і алергології « в м. Рабка Здрой, Польща, з 14.10.14 по 24.10.14р. брала участь в міжнародному симпозіумі у м.Саскатун, Канада «Безпека і здоров'я сільського населення: Глобальні перспективи (SHAPR)», де виступила з доповіддю, з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м.Єленя Гура, Польща, де виступила з доповіддю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації». Професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об͗єктивногостатистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації», професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об¢єктивного статистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». Проф. Федорців О.Є. з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м. Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповідю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь). З 2013 року розпочата,  а в 2016 році продовжена науково-дослiдна робота кафедри: "Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області". Об'єктом дослідження слугували діти з хронічною гастродуоденальною патологією, хронічною гепатобіліарною патологією, атопічним дерматитом і з бронхіальною астмою.

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Під керівництвом проф.Федорців О.Є. захищені кандидатські дисертації: Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», 2011р., Чорномидз І.Б.  «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», 2012.р., Бурбела Е.І.  «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану»,  2017р. На даний час проф. Федорців О. Є.також  працює в медичному університеті в Польщі по програмі обміну науковцями. З вересня 2016 року кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолила проф. О. Р. Боярчук. 

Професор О. Р. Боярчук (2016 рік)

Наукові інтереси Оксани Романівни: дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку. Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії. Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», 1999 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», 2014 р. Професором Боярчук О.Р. отримано грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області».

Грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області» (2016 рік)

В рамках реалізації проекту:

30 червня 2016 р взято участь в Національній міждисциплінарній Раді експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (20 травня 2018 рік).

Колектив національної міждисциплінарної Ради експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (2016 рік)

Внесено низку змін до чинних документів «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої медичної допомоги. Бронхіальна астма у дітей» та «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма» (наказ МОЗ України № 868 від 8.10.2013 р.). Проф. О.Р. Боярчук з 14.04.16 по 17.04.16 р. приймала участь у науковій конференції CISAnnual Meeting 2016, Immune Deficiency and Dysregulation, Boston, USA, де представила стендову доповідь, з 11.09.16 по 17.09.16р. приймала участь у науковому семінарі «Медична освіта» у м.Зальцбург, Австрія. 8-10.06.2017р. Доцент Кінаш М.І. приймала участь в 16 з’їзді польського товариства клініко-експериментальної імунології м.Варшава, Польща, де виступила з стендовою доповіддю. 11-14 вересня 2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у роботі конференції Європейського товариства з імунодефіцитів (ESID) «Автоімунні процеси та запалення при первинних імунодефіцитах поза парадоксом». м.Едінбург, Шотландія, де виступила з стендовою доповіддю. 15.10-21.10.2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у семінарі «Medical Lendership» м.Зальцбург, Австрія. 26 жовтня 2017 року в актовому залі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась  Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку».

Виступ проф. О. Р. Боярчук на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2017 рік)

Виступ доцента Л. А. Волянської на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( 2017 рік)

Науково-практична конференція проводилась колективами кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією, педіатрії №2. Проведено два пленарні засідання і один сателітний симпозіум. У роботі конференції взяло участь 180 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни. Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю виступила зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський  державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Оксана Боярчук, де відмітила основні успіхи і проблеми та перспективи   педіатричної галузі Тернопільської області. До основних перспектив розвитку доповідач віднесла впровадження клінічних настанов та протоколів лікування, медико-психологічну допомогу дітям учасників АТО, внутрішньопереміщеним особам, підліткам у клініках дружніх до молоді, організацію центру паліативної допомоги дітям, освітню та просвітницьку роботу серед населення, у тому числі щодо імунізації. З доповіддю про діагностичний пошук при підвищеному артеріальному тиску у дитини і шляхи його корекції у дітей виступила проф. Оксана Боярчук. Вона зупинилась на факторах ризику, діагностичних критеріях артеріальної гіпертензії, методах обстеження, модифікації способу життя, а також медикаментозних методах корекції. Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Любов Волянська привернула увагу присутніх до проблеми сучасних підходів до лікування кишкових інфекцій у дітей, навівши їхню основну клінічну симптоматику, методи діагностики і лікування зневоднення, методи регідратаційної терапії у дітей.

В травні 2018 року викладачами кафедри проведена конференція "Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я". Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера-Муссу у дитини доповіла доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ Олександра Шульгай. Вона навела основні прояви клініки даного захворювання, причини його розвитку, методи лікування.

Виступ доцента О. М. Шульгай на конференції «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» (2018 рік)

Виступ доктора медичних наук, доцента кафедри дитячих хвороб ВНЗ «Київський медичний університет» Н. І. Балацької на конференці ї  «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я»  (2018 рік) 

В рамках конференції експерт ВООЗ Niyazi Cakmak (Technical Officer Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, Denmark) виступив з доповіддю «Програма імунізації в Україні: регіональні та глобальні перспективи». У доповіді було продемонстровано найнижчий рівень  Європі охоплення щепленнями дітей в Україні. Доповідач підкреслив велике значення вакцинації в імунопрофілактиці дитячих захворювань, її  економічну доцільність, зупинився на причинах такого низького охоплення щепленнями населення в Україні та визначив шляхи покращенням ситуації. 

Експерт ВООЗ Niyazi Cakmak (Technical Officer Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, Denmark) виступає з доповіддю на конференції «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» (2018 рік)

Виступ професора О. Р. Боярчук на конференцїї "Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я" (2018 рік)

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка 10 січня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиції та інновації в педіатрії», присвячена 90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора І.С.Сміяна. Захід організували колективи кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією та педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. У роботі наукового форуму взяли участь 240 лікарі-педіатрів, лікарів загальної практики, лікарів дитячих спеціалістів, лікарів-інтернів. Під час конференції проведено два пленарних засідання. Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю про педіатричну наукову школу професора І.С.Сміяна, її сьогодення і перспективи виступив академік НАМН України, віце-президент Асоціації педіатрів України, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.Богомольця, професор Майданник В.Г. Він представив європейські стандарти лікування гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей з позиції доказової медицини, оскільки сьогодні спостерігаються до 57 мільйонів щорічних летальних випадків у всьому світі, з них понад 26% безпосередньо обумовлені інфекційними захворюваннями, а до 30% смертності у всьому світі обумовлені респіраторними інфекціями. В теперішній час гострі респіраторні захворювання мають тенденцію до більш важкого, ускладненого перебігу, а наступні епізоди захворювання ініціюють алергізацію та зниження реактивності організму, спонукають до хронізації хвороб органів дихання.

Виступ професора В. Г. Майданника (2019 рік)

Виступ професора О. Р. Боярчук (2019 рік) 

Про нові підходи до діагностики та лікування функціональних та органічних розладів шлунково-кишкового тракту у дітей розповіла присутнім зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук. Оксана Романівна акцентувала увагу на сучасній класифікації «Функціональних шлунково-кишкових розладів у дітей з питаннями діагностика, патофізіології та лікування», Римські критерії IV, 2016 року. 

Завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук разом з лікарем-урологом Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Віктором Ковальовим та головою ГО «Сяйво духу» Мар‘яною Кошманюк взяли участь у практичному тренінгу «Ведення дітей зі Spina bifida», який був проведений 8-11 квітня 2019 року у м. Братислава, Словаччина.

Професор Оксана Боярчук, лікар-уролог Віктор Ковальов, Мар‘яна Кошманюк на конгресі (2019 рік) 

Тренінг проводився за підтримки міжнародної організації «International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus». У ньому взяли участь представники Словаччини, Болгарії, Литви, Естонії, Румунії, України, Сербії та Швейцарії. Формат тренінгу включав участь лікарів, медичних сестер, представників пацієнтських організацій для навчання тренерів та обміну досвідом. Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей із spina bifida впроваджений у більшості високо розвинених країн світу протягом останніх років. Україна робить перші кроки щодо імплементації комплексного підходу до ведення таких діток. Невід’ємною частиною ведення дітей із spina bifida є забезпечення збереження нирок і очистка кишківника. В Словаччині комплексна програма діє більше 10-ти років. Фахівці зі Словаччини протягом багатьох років поширюють свій досвід у країнах Центральної та Східної Європи. 7-9 листопада 2018 року словацькі колеги проводили тренінг і у Тернополі на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Саме завдяки впровадженню програми збереження нирок та кишківника в Тернопільській області на базі ТОДКЛ, активній позиції ГО «Сяйво духу» Україна в кінці 2018 року була прийнята у «International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus». Міжнародна федерація має велику надію, що цей досвід буде поширений в інших областях України.

Науковий симпозіум з міжнародною участю "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" в рамках Центрально-Східноєвропейської програми  «J-Project» 23-24 травня 2019 року відбувся в Тернополі. Організаторами симпозіуму виступили: НМАПО імені П. Л. Шупика - кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології,  Всеукраїнська асоціація дитячої імунології під керівництвом професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Людмили Іванівни Чернишової та за підтримки ТНМУ, в лиці завідуючої кафедрою дитячих хвороб професора Оксани Романівни Боярчук та всього колективу кафедри.

Учасники наукового симпозіуму з міжнародною участю - "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" доц. С. О. Нікитюк, Т. В. Гаріян,  М. І. Кінаш, проф. Н. І. Балацька, проф. О. Р. Боярчук (2019 рік)

 Учасники наукового симпозіуму з міжнародною участю - "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" (зліва направо): Л. М. Шульгай- доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ, Анастасія Бондаренко-доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика, Світлана Шарапова - провідний науковий співробітник наукового відділу Республіканського центру дитячоі онкології, гематологіі та імунології, Мінськ, Білорусь, Л. А. Волянська-доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ, Ф.І. Лапій-доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячоі імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика, Анна Гільфанова-асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика (2019 рік) 

Інформаційні листи, які видані викладачами кафедри в 2019 році:

На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією у 2019 році завершено виконання планової наукової роботи “Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області”. Розпочато виконання нової наукової роботи «Удосконалення методів діагностики, лікування і реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку». Результати наукових досліджень за 2018-2019 роки співробітників кафедри висвітлені у 33 наукових статтях у фахових журналах (8 з них опублікованні за кордоном та 9 публікацій видано в журналах з імпакт-фактором).

19-22 вересня 2019 року в Порто (Португалія) відбувся конгрес і майстер-курс Європейської академії педіатрії (EAP  2019 Congress and MasterCours). У цьому заході взяли участь понад 1500 учасників з різних країн світу. Українська делегація була однією з найчисельніших, до складу якої увійшли науковці та практичні лікарі з різних куточків України (Києва, Львова, Чернігова, Вінниці, Івано-Франківська, Одеси). Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського на конгресі представили завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професор Оксана Боярчук, доценти цієї ж кафедри Тетяна Гаріян та Світлана Никитюк.

Професор О. Р. Боярчук з доповіддю «Покращення діагностики первинних імунодефіцитів через імплементацію освітніх програм» на конгресі Європейської академії педіатрії в Порто (Португалія) (2019 рік)

Виступ доцента Т. В. Гаріян на на конгресі Європейської академії педіатрії в Порто (Португалія) (2019 рік) 

Майстер-курс був присвячений питанням харчування дітей та підлітків. Також розглядалися питання введення прикормів у дітей з алергією та ризиком її розвитку, алергії на білок коров’ячого молока на непериносимість лактози, сучасні підходи до ентерального та парентерального харчування, харчування при запальних захворюваннях кишківника. Були підняті теми дитячого ожиріння та факторів, які на нього впливають. Проблеми, підняті на конгресі, стосувалися важливих питань усіх розділів педіатрії: неонатології, харчування, респіраторної патології, гастроентерології, алергології, імунології, інфекційних захворювань, ендокринології, педіатрії розвитку, неврології, медицини невідкладних станів, вакцинації. Викладачами кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією на конгресі було представлено 3 доповіді (short oral presentation): – проф. Оксана Боярчук представила колективну доповідь (співавт. Тетяна Гаріян, Марія Кінаш, Любов Волянська, Любов Дмитраш, Ольга Русановська, Тетяна Ковальчук) «Покращення діагностики первинних імунодефіцитів через імплементацію освітніх програм»; доцент Світлана Никитюк (співавт. Сергій Климнюк, Степан Подобівський, Наталя Галіяш) –  «Лайм бореліоз у дітей Тернопільської області», доцент Тетяна Гаріян представила доповідь (співавт. Оксана Боярчук, Любов Дмитраш) – «Фізичний розвиток дітей з синдромом Ніймеген».

24 жовтня 2019 року в адмінкорпусі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась  Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», організована кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією. Проведено два пленарних засідання: «Медико-соціальні аспекти хронічних захворювань у дітей» та «Дитина першого року життя на прийомі у лікаря первинної ланки» і чотири майстер-класи: «Вакцинація з порушеним календарем профілактичних щеплень», «Діагностика та корекція хронічної білково-енергетичної недостатності у дітей з тяжкою соматичною патологією», «Отоскопія у дітей», «Структурована оцінка критичного стану у дитини та алгоритм стабілізації такого пацієнта».

Головуючі пленарним засіданням, професор Віктор Лукашук, професор Наталія Балацька, професор Оксана Боярчук, доцент Любов Волянська відкривають конферецію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

У роботі конференції взяло участь 170 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни. Проведення такої конференції є ще один крок до того, що наші спеціалісти будуть ставати більш сучасними, багатшими на знання і візьмуть із собою ті надбання які є в світі стосовно тих викликів охорони здоров’я , які є в нас в Україні і взагалі в сучасному світі. 

Доповідь доц. Л. А. Волянської на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

Виступ доц. Т. В. Гаріян на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

Виступ доц. М. Д. Процайла на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

З цікавою доповіддю про імплементацію світового досвіду регідратаційної терапії гострих кишкових інфекцій у дітей в практику української сімейної медицини виступила  доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського  Любов Волянська. Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Тетяна Гаріян у своїй доповіді торкнулась проблеми харчової алергії і непереносимості молока у дітей різного віку, навівши діагностичні критерії, шляхи корекції даних станів. З цікавою доповіддю про дисплазію кульшових суглобів у дітей, діагностику, методи лікування виступив доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського  Михайло Процайло.

Майстер клас по отоскопії проводить професор Ю. М. Андрейчин (другий ряд, третій зліва направо). Присутні доц. І. О. Крицький та студенти 6 курсу (другий ряд) (2019 рік)

Майстер клас «Білково-енергетична недостатність» проводить професор Н. І. Балацька (перший ряд, третя справа), присутні викладачі кафедри (перший ряд зліва направо) доц. Н. М. Ярема, асист. К. Т. Глушко, доц. І. В. Кубей (2019 рік)

Завідуюча кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професор О. Р. Боярчук 14 лютого 2020 року спільно з громадською організацією "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології" провели на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні клінічну конференцію "День настороженості щодо хвороби Кавасакі".

Вітальне слово професора О. Р. Боярчук до учасників конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

Виступ доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Ю. С. Степанковського на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

На конференції розглядались питання актуальності хвороби Кавасакі, її поширеності в Україні, етіології захворювання, клінічні прояви, основи діагностики та лікування. Беручи до уваги фатальні наслідки цього захворювання, тема конференції була вкрай важливою для науковців, лікарів - педіатрів, студентів.

6-8 листопада 2019 року у Мадриді (Іспанія) відбувся ІV Міжнародний конгрес з первинних імунодефіцитів (IPIC 2019) «Діагностика та клінічний супровід». У конгресі взяли участь понад 1000 науковців з різних країн світу. ТНМУ на цьому форумі представили завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професор Оксана Боярчук, доцент Тетяна Гаріян та асистент Емілія Бурбела.

У постерній сесії «Діагностика та тестування» проф. Боярчук О.Р. представила результати грантового проекту «Впровадження моделі поєднання освіти лікарів, інформування населення з інфраструктурою діагностики ПІД у дітей» (2019 рік)

У постерній сесії «Обізнаність та освіта» доц. Гаріян Т.В. представила стендову доповідь «Дитяча імунологія: робота в команді» (2019 рік) 

З ініціативи завідуючої кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією професора О. Р. Боярчук  14 лютого 2020 року спільно з громадською організацією "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології" на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні  була клінічна конференція "День настороженості щодо хвороби Кавасакі". 

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора О. Р. Боярчук на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік) 

Виступ доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика А. В.  Бондаренко на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік) 

На конференції приділялась увага клінічним випадкам хвороби Кавасакі в Тернопільській області, Києві. Обговорювали питання оцінки стану коронарних судин у гострий період захворювання. Вивчали питання диференційного діагнозу хвороби Кавасакі. Проведення цієї конференціїї було корисним для підвищення кваліфікації лікаря-педіатра, хіруга, тобто потрібним для викладачів кафедри. 

Інформаційні листи, які видані викладачами кафедри в 2020 році:

6. Методика проведення чистої переривчастої катетеризації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із spina bifida Боярчук О. Р., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Гаріян Т. В., Добровольська Л. І., Мочульська О.М. №126 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

7. Особливості консервативної терапії нейрогенного сечового міхура у дітей  із spina bifida      Боярчук О. Р., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Гаріян Т. В., Добровольська Л. І., Мочульська О. М.    №127 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

8.Скринінгова діагностика герпетичної інфекції, викликаної вірусом Епштейн-Барр і цитомегаловірусом у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Мочульська О. М., Боярчук О. Р., Добровольська Л. І.,  Кінаш М.І., Глушко К. Т., Гаріян Т. В. №128 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

9. Скринінгова малоінвізивна діагностика остеопорозу у дітей з хронічною  гастродуоденальною патологією Мочульська О. М., Кінаш М. І.,  Боярчук О. Р., Ярема Н. М., Глушко К. Т.,  Шульгай О. М.   №129 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

10.Комплексна діагностика герпетичної інфекції  у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Мочульська О.М., Боярчук О.Р., Добровольська Л.І.,  Кінаш М.І., Глушко К.Т., Гаріян Т.В.  №130 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

11. Алгоритм діагностики асоційованих з вейпінгом респіраторних розладів у дітей та підлітків   Гаріян Т.В.,  Боярчук О.Р., Косовська Т.М., Никитюк С.О.,  Добровольська Л.І.  №131 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

12.Ентеровірусна інфекція у дітей : діагностично-лікувальний алгоритм лікаря першого контакту. Волянська Л.А.,  Боярчук О.Р., Бурбела Е.І., Мудрик У.М. №132 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

13. Оптимізація лікування діареї при гастроентеритах у дітей Гаріян Т.В., Щербатюк Н.Ю., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Добровольська Л.І.  №133 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

14. Застосування орального осмотичного проносного засобу для корекції нейрогенних закрепів у дітей  Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Кінаш М.І., Шульгай О.М., Добровольська Л.І., Мочульська О.М.   №134 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

15. Корекція порушень церебро-інтенстинальної взаємодії у дітей з функціональними розладами біліарного тракту Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Шульгай О.М., Добровольська Л.І.        №135 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

16.Корекція екзокринної недостатності підшлункової залози рослинним ферментним препаратом у дітей з патологією травної системи  Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Гаріян Т.В.,  Мочульська О.М.  №136 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

17. Алгоритм неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів      Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Гаріян Т.В.  №137 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

18.Удосконалення комплексного лікування залізодефіцитної анемії у дітей з білково-енергетичною недостатністю Боярчук О.Р.,  Добровольська Л.І., Кінаш М.І.,  Глушко К.Т., Гаріян Т.В.,  Мочульська О.М.  №138 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

21-22 жовтня 2020 року кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією дитячої імунології провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», а також проведено Регіональний J-Project. Конференція була проведена онлайн. В ній прийняло участь близько 300 лікарів та науковців з усієї України. Висвітлювались питання первинних імунодефіцитів, інших рідкісних захворюваннях, ціла секція була присвячена питанням пандемії коронавірусної інфекції. Зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні та світі, зумовлену пандемією коронавірусу, конференція проходила в онлайн-режимі. У ній взяли участь провідні фахівці з різних куточків України та світу, зокрема з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, науковці з Парижу (Франція), Нью-Йорка (Сполучені Штати Америки). Під час засідань заслухано й обговорено понад 30 наукових доповідей.

Професор О. Р. Боярчук та доцент Л. М. Шульгай ведуть засідання "Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» онлайн (2020 рік)

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора О. Р. Боярчук на конференції по питаннях ранньої діагностики імунодефіцитів (2020 рік) 

Виступ професора Галини Макух з ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», присвячений організації неонатального скринінгу  (2020 рік)

На конференції обговорювались питання реєстру донорів кісткового мозку в Україні, діагностики цитопеній, діагностиці вроджених імунодефіцитів повязаних з труднощами сепарації ДНК.

Виступ Романа Куць з організації  "Український Реєстр донорів кісткового мозку" (2020 рік) 

Виступ доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією М. І. Кінаш по питаннях діагностики вроджених імунодефіцитів повязаних з труднощами сепарації ДНК  (2020 рік) 

Висвітлювались на конференції питання цитопеній у дітей (професор Алла Волоха) та нейтропеній у дітей (професор Оксана Боярчук).

Виступ професора Алли Волохи (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Шупика) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ професора Оксани Боярчук (зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Багато виступів розглядали питання COVID-19.  Розглядались клінічні випадки хворих дітей, зокрема мультисистемність запального синдрому асоційованого з  SARS-COV-2,  перебіг у дітей COVID-19, пребіг цього захворювання у дорослих. У виступах приймали участь не лише науковці, але і лікарі.

Виступ доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Л. А. Волянської на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ Ярини Бойко (західноукраїнський спеціалізований медичний центр) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ професора кафедри  інфекційних хвороб Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Василя Копчі  на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»  (2020 рік)

Виступ зав. інфекційним відділенням Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Ольги Дивоняк на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

В умовах карантину продовжується наукова робота викладачів кафедри. 26-29 жовтня 2020 року науковці кафедри взяли участь у 38 конференції Європейського наукового товариства дитячих інфекційних хвороб - "38 Annual meeting ESPID". Майже 3200 учасників з більш ніж 115 різних країн прийняли в ньому участь. Були представлені доповіді професора О. Р. Боярчук,  доцентів С. О. Никитюк, Н. Ю. Щербатюк, Т. О. Воронцової, У. М. Мудрик, Л. А. Волянської.  Доповіді стосувалися клінічного перебігу бореліозу та малярії у дітей. Висвітлювалось лікування паталогії серця та судин при хворобі Лайма, вивчались питання інфекційних процесів при вродженних імунодефіцитах, вадах розвитку спинного мозку. 

Доповіді професора О. Р. Боярчук,  доцентів С. О. Никитюк, Н. Ю. Щербатюк, Т. О. Воронцової, У. М. Мудрик, Л. А. Волянської  на 38 конференції Європейського наукового товариства дитячих інфекційних хвороб - "38 Annual meeting ESPID "  (2020 рік)

Також викладачі кафедри прийняли участь 16-19 жовтня у віртуальній 8 Європейській конференції лікарів педіатрів (8th Congress of the European Academy of Paediatric Societies), (EAPS 2020). Розглядались різноманітні питання лікування та діагностики в педіатричній практиці.  

Стендові доповіді професора О. Р. Боярчук, доцентів Т. В. Гаріян, М. І. Кінаш, Л.І. Добровольської на 8 Європейській конференції лікарів педіатрів (2020 рік)

У 2021 році викладачі продовжують займатися науковою роботою, результати якої відображені в публікації статей у фахових журналах. 

Стаття професора О. Р. Боярчук в журналі "Pol Merkur Lekarski"  (2021 рік)

Стаття  доцента Н. Ю.Щербатюк  в журналі  "Дитячий лікар"  (2021 рік)

На кафедрі в 2020-2021 навчальному році виконувалися дві наукові роботи, які отримали підтримку МОЗ України і фінансувалися з державного бюджету: «Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs і KRECs визначення Т- І В-лімфопеній», в рамках виконання цієї наукової теми підписані договори з Інститутом спадкової патології НАМН України та Західноукраїнським дитячим спеціалізованим медичним центром; опубліковано 3 статті в журналах наукометричної бази Scopus, 4 статті у фахових виданнях України, результати роботи представлені на європейських форумах (ESPID 2020, EAP 2020); «Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями» - проведено обстеження 200 пацієнтів, подано до друку 1 статтю. Окрім того, продовжувалось виконання ініціативної НДР «Удосконалення методів діагностики, лікування і реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку». В рамках отриманого гранту від Jeffrey Modell Foundation продовжувалось обстеження дітей групи ризику первинних імунодефіцитів, зокрема дітей з цукровим діабетом для виявлення селективного дефіциту IgA, а також дітей з автоімунними захворюваннями. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародній співпраці: проф. О. Р. Боярчук є представником від ТНМУ в міжнародному консорціумі «COVID Human Genetic Effort», результатом співпраці стали 3 публікації у високоцитованих журналах Scopus i Web Science (Q1). 

Міжнародний консорціум «COVID Human Genetic Effort», представником в якому  від ТНМУ є зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією проф. О. Р. Боярчук (2021 рік)

Продовжувалось співробітництво з Білоруським науково-практичним центром дитячої онкології, гематології, імунології з покращення діагностики тяжких комбінованих імунодефіцитів, атаксії-телеангіектазії, автоімунних проявів синдрому Ді-Джорджі, діагностики і лікування дефіциту адгезії лейкоцитів (готуються до публікації 2 статті); підписано угоду з компанією «3Billion» (Сеул, Південна Корея) щодо генетичного обстеження (WES) дітей із затримкою розвитку та/чи підозрою на генетичну патологію; в рамках цієї угоди проведено обстеження 28 дітей, у 15 з яких виявлено генетичну патологію; продовжувалась співпраця з генетичною лабораторією Єльського університету (США), результатом якої стала публікація 1 статті та ще 1 статтю підготовлено до друку; члени кафедри вносили пацієнтів до реєстру ESID (Європейського товариства з первинних імунодефіцитів); результатом співпраці стала 1 публікація в Scopus (Q1); продовжувалась співпраця з PRINTO (педіатричною ревматологічною міжнародною організацією) в рамках проектів класифікації ювенільного ідіопатичного артриту та синдрому гіперзапалення у пацієнтів з COVID-19; започатковано співпрацю з Міжнародним благодійним фондом «ОМНІ- мережа для дітей» з профілактики вроджених вад розвитку та покращення опіки для дітей із розщілиною хребта та/чи гідроцефалією; прочитані лекції в рамках серії вебінарів для лікарів, пацієнтів, батьків; разом з пацієнтською організацією «Сяйво духу» створено фільм з мультидисциплінарного підходу ведення дітей із spina bifida; визначено шляхи подальшої співпраці; започатковано наукову співпрацю з кафедрою педіатрії Університету Арістотеля (Салоніки, Греція); з лекцією на міжнародному педіатричному форумі в Ірані. 

В 2021 році професором О.Р. Боярчук та доцентом Л.А. Волянською був виданий інформаційний лист - «Організація імунізації дітей на первинному рівні в умовах карантину» (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я, ТНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2021.- 4 с.). 

Викладачі кафедри продовжують в 2021-2022 н.р. представляти результати своїх наукових досліджень та їх впровадження в практику на наукових конференціях. 

Виступ доцента С. О. Никитюк на конференції "Актуальні інфекційні захворювання" (2021 рік)

Результати наукових досліджень представлені на конференції "Актуальні інфекційні захворювання" , доц. С. О. Никитюк (2021 рік)

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією провела щорічну науково-практичнуї  конференцію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», яка відбулась 21-22 жовтня 2021 року. Конференція внесена до реєстру МОЗ України. Була представлена нова і доказова інформація креативними спікерами з України,  Білорусі, США та Канади, слухачі мали можливість задавати питання  і отримати відповіді від провідних фахівців. В рамках конференції разом з Всеукраїнською асоціацією дитячої імунології  21 жовтня в рамках конференції було проведено регіональний J-Project «Діагностика вроджених помилок імунітету», на якому були представлена інформація про перші результати та виклики впровадження в Україні пілотного проекту неонатального скринінгу тяжких імунодефіцитів за допомогою TREC/KREC визначення, продемонстрована важливість підтримки лікарів первинної ланки для ефективної комунікації з батьками при проведенні скринінгу, подана інформація про новий  етап впровадження програм неонатального скринінгу в Україні, піднімались питання про важкі випадки COVID-19 у дітей, йшла мова про діагностику інтерстиційних захворювань легень, у тому числі в пацієнтів  з ПІД. Виступи були присвячені досвіду діагностики і лікування рідкісних захворювань у дітей.  

Відкриття конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( завідуюча кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професор Оксана Боярчук, проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ, доцент кафедри Любов Волянська (2021 рік)

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією професора Оксани Боярчук з доповіддю "Успіхи і виклики діагностики первинних імунодефіцитів" (2021 рік)

Виступ Галини Макух (кандидат медичних наук, завідувач лабораторії генетичних досліджень ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів) з доповіддю "Неонатальний скринінг лімфопеній" (2021 рік)

Виступ Світлани Шарапової (кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ДЗ «Республіканський науково-практичний центр дитячої онкології, гематології та імунології», Мінськ, Білорусь) з доповіддю " Поширеність тяжких комбінованих імунодефіцитів у східній Європі" (2021 рік) 

Виступ професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров’я України ім.П.Шупика   Анастасії Бондаренко (2021 рік) 

Виступ доцента каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією Софії Левенець

"Осмотична гіперреактивність бронхів, як ланка патогенезу дихальної недостатності при бронхіальній астмі у дітей " (2021 рік) 

Виступ доцента каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією Олександри Шульгай (2021 рік)

Другий день конференції, 22 жовтня був присвячений питанням харчування, ролі вітамінів та мінералів в раціоні дітей, а також захворюванням шлунково-кишкового тракту у дітей. 

Засідання ведуть доценти кафедри Марія Кінаш та Олександра Шульгай  (2021 рік) 

Доповідь професора, завідувача кафедри педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Віктора Лукашука "Діагностика та лікування хронічного гастриту, індукованого h.pylori у дітей: запитання та відповіді" (2021 рік) 

В рамках конференції 22 жовтня була проведена секція «Аспекти мультидисциплінарної опіки дітей із spina bifida», де провідні фахівці з України, США та Канади поділились передовим досвідом ведення дітей із розщілиною хребта, дана інформація про важливість вакцинації у даної категорії дітей, звернено увага на поширеність на доцільність системної профілактики невральних вад розвитку.

Виступ Михайла Ловги, завідувача відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні (2021 рік)

Доповідь Ярини Романишин, лікаря-імунолога Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, Львів (2021 рік)

В 2022-2023 навчальному році розпочата нова науково дослідна робота кафедри - "Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації найбільш поширених захворювань дитячого віку". В межах цієї роботи кожен викладач виконує певний фрагмент згідно своїх наукових інтересів. Так доцентом кафедри Наталією Щербатюк було обстежено вплив на лікування позалікарняної пневмонії у дітей різних груп антибіотиків і подано результати дослідження у вигляді статті до міжнародного наукового журналу SWorldJournal. Науковцями кафедри проведено аналіз та узагальнення сучасних даних літератури щодо методів діагностики, лікування та реабілітації найбільш поширених захворювань дитячого віку.  Проф. Боярчук О.Р., доц. Кінаш М. І., доц. Добровольська Л.І., доц. Гаріян Т.В.,доц. Шульгай Л.М.,доц. Воронцова Т.О.,доц. Волянська Л.А., доц. Синицька В.О. вивчили та проаналізували аліментарну забезпеченість мікронутрієнтами -вітамінами D, А, Е, В12, В9, мінералами Са, Р, Mg, Zn в 30 дітей з цукровим діабетом та 40 здорових дітей. Проф. Федорців О.Є., доц. Волянська Л.А., доц. Мудрик У.М., асист. Рогальська Я.В., асист. Бурбела Е.І., доц. Левенець С.С., доц. Косовська Т.М. провели психологічне тестування 32 дітей з бронхіальною астмою, 32 соматично-здорових дітей дослідили психоемоційний і психосоматичний стан за шкалою тривоги Гамільтона НАМ-А, депресії Гамільтона НАМ-D, опитувальником з якості життя SF-36. Доц. Волянська Л.А., доц. Косовська Т.М., асист. Бурбела Е.І., асист. Рогальська Я.В. вивчили і проаналізували стан мікробіоценозу ротоглотки у 10 дітей з атопічним дерматитом. Доц. Никитюк С.О., доц. Левенець С.С., доц. Горішний І.М. провели анкетування 60 учнів, щодо обізнаності стосовно Лайм-бореліозу. Проф. Федорців О.Є., доц. Чорномидз І.Б., доц. Косовська Т.М провели психологічне тестування 40 дітей з цукровим діабетом, дослідити їх психоемоційний стан за шкалою диференційованих емоцій Ізарда,емоційних тонів Хаббарда, тривоги Кондаша,тривоги Шихана.  Доц. Крицький І.О., доц. Гощинський П.В., доц. Процайло М.Д., асист. Дживак В.Г. виконали загальноклінічне обстеження 30 дітей з закрепами, удосконалили  їх лікування із застосуванням орально лактулози і пробіотика, ректально фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки НВ ТОВ «Житомирбіопродукт». Аспірант Ковальчук Н.І. провела загальноклінічне, біохімічне, імунологічне, молекулярно-біологічне, функціональне, інструментальне обстеження 32 дітей з ювенільним ідіопатичним артритом та кардіоваскулярними порушеннями. В 2022 році працівниками кафедри закінчено проведення пілотного дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs і KRECs визначення Т- і В-лімфопеній. Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів за допомогою TRECs і KRECs визначення Т- і В- лімфопеній вперше проведено в Україні. Було вперше апробовано методику визначення рівнів TRECs і KRECs та визначення їх референтних значень для діагностики тяжких комбінованих імунодефіцитів, синдрому атаксії-телеангіектазії та синдрому Ніймеген. Визначено поширеність Т- і В-лімфопеній серед новонароджених, їх значення у діагностиці тяжких комбінованих імунодефіцитів та тяжких порушень антитілоутворення. На основі результатів дослідження розроблено алгоритм виявлення тяжких комбінованих імунодефіцитів методом TRECs і KRECs та подальша тактика попередження розвитку інфекцій, лікування та спостереження за такими дітьми. Обгрунтовано клінічну доцільність впровадження неонатального скринінгу тяжких імунодефіцитів в Україні. Результати роботи відображені в публікаціях статей у фахових журналах.  

Публікація проф. Оксани Боярчук в рамках НДР "Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs та KRECs визначення Т- та В-лімфопеній" ( 2022 рік)

Публікація  доцента Марії Кінаш  та проф. Оксани Боярчук в рамках НДР "Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs та KRECs визначення Т- та В-лімфопеній" ( 2022 рік)

Протягом 2022 р. на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією проводилася держбюджетна науково-дослідна робота «Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями». В процесі виконання роботи вивчали особливості мінерального та вітамінного статусу як у здорових, так і у дітей із соціально значущими хворобами. Обстежено більше 100 здорових дітей віком від 6 до 17 років і більше 150 дітей із соціально значущими хворобами (дітей з цукровим діабетом 1 типу, бронхіальною астмою, муковісцидозом, атопічним дерматитом, з первинним імунодефіцитом, ювенільним ідіопатичним артритом та з розщілиною хребта) на предмет визначення їх забезпечення Са, Р, Mg, Zn, вітамінами D, А, Е, В12, В9. На основі анкетування проводилася оцінка аліментарного забезпечення зазначеними мікронутрієнтами та встановлені фактори, які впливають на їх рівень. Проведене дослідження дало можливість визначити поширеність гіповітамінозу D, А, Е, В12, В9, гіпомікроелементозів (Са, Р, Mg, Zn) серед дитячого населення Тернопільської області. Результати виконаної роботи представлено на національних та міжнародних конференціях, опубліковано статті в фахових виданнях України та виданнях Scopus, Web of Science.

Стаття проф. Оксани Боярчук   в розрізі НДР   "Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей із соціально значущими захворюваннями" ( 2022 рік)

Стаття  доцента Марії Кінаш в розрізі НДР   "Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей із соціально значущими захворюваннями" ( 2022 рік)

Міжнародна наукова конференція "Дні медицини суспільноі і здоров‘я націі. Польща 2022- останній досвід і сучасні виклики" відбулась 13-15 жовтня 2022 в Кракові. З доповіддю "Стан вакцинаціі дітей Украіни в умовах війни і ризики розвитку вакциноконтрольованих хвороб" на цій конференції виступила професор кафедри Ольга Федорців. 

Виступ професора кафедри Ольги Федорців "Стан вакцинаціі дітей Украіни в умовах війни і ризики розвитку вакциноконтрольованих хвороб"  на  міжнародній науковій конференція "Дні медицини суспільноі і здоров‘я націі. Польща 2022 - останній досвід і сучасні виклики", Краків ( 2022 рік )

 Виступ професора кафедри Ольги Федорців на  міжнародній науковій конференція "Дні медицини суспільноі і здоров‘я націі. Польща 2022 - останній досвід і сучасні виклики" , Краків ( 2022 рік )

20-21 жовтня 2022 року колективом кафедри була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». На ній висвтлювались питання розладів харчування у дітей, вроджених помилок імунітету, стандарти надання медичної допомоги дітям, питання вакцинації у дітей. В конференції взяли участь провідні фахівці з України та Португалії. Під час засідань заслухано й обговорено 26 наукових доповідей.

Привітальне слово учасникам науково-практичної  конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» проректора професора Івана Кліща та завідуючої кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професора Оксани Боярчук ( 2022 рік )

Виступ професора Оксани Боярчук "Порушення харчування у дитини" 

( 2022 рік )

Виступ професора Наталії Балацької (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) "Білково-енергетична ндостатність повязана з хворобою" (2022 рік )

Виступ професора Jorge Amil Dias (São João University Hospital Center, Porto, Portugal) "Gastrointestinal disoders in children that impact on nutritional condition: diagnosis and treatment"  ( 2022 рік )

Участь професора Jorge Amil Dias (São João University Hospital Center, Porto, Portugal)  в науковій дискусії з приводу його виступу  на науково-практичній  конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( 2022 рік )

Виступ Олени Смашної  (доцента  кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету ім.І.Горбачевського)  "Розлади харчової поведінки з позиції психіатра" ( 2022 рік ) 

Виступи доцента Софії Левенець "Грибкова алергія у дітей" та доцента Олександри Шульгай "Стандарти ведення найбільш поширених станів у дітей віком до 5 років (у контексті інтегрованого ведення хвороб дитячого віку)" ( 2022 рік ) 

Цікавою була доповідь доцентів кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Олександри Шульгай і Павла Гощинського «Синдром Рапунцель у дітей: огляд літератури та особистий досвід», де був наведений власний клінічний випадок пацієнта з даною патологією. З зацікавленням слухачі конференції прослухали доповідь доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Тетяни Гаріян на тему «BLW харчування: повернення до витоків чи інноваційна стратегія».

Виступи доцентів Олександри Шульгай і Павла Гощинського на науково-практичній  конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( 2022 рік )

Виступ доцента Тетяни Гаріян на науково-практичній  конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( 2022 рік )


Одним із напрямків наукової діяльності кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією є вроджені помилки імунітету, зокрема питання їх ранньої діагностики, вплив генетичних дефектів на розвиток захворювань, у тому числі на перебіг інфекційних хвороб, включаючи COVID-19. В рамках розвитку напрямку ранньої діагностики вроджених помилок імунітету було отримано міжнародний грант Jeffrey Modell Foundation (США) «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей». Проєкт дав можливість підвищити діагностику первинних імунодефіцитів в області більше ніж у 3 рази. Завдяки співпраці з реєстром Європейського товариства з первинних імунодефіцитів (ESID) усі пацієнти, які дають згоду, вносяться в Європейський реєстр, що дає змогу в подальшому використовувати дані для аналізу і наукових розробок. Науковці кафедри активно співпрацюють з J Project спільнотою, яка об’єднує країни Центральної та Східної Європи задля покращення діагностики первинних імунодефіцитів та удосконалення надання допомоги дітям з вродженими помилками імунітету. Проф.Боярчук О.Р. є членом керівного складу J Project. Починаючи з 2019 року кафедра щороку організовує секцію J Project в рамках щорічної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», на яку запрошуються провідні науковці з світу. Зокрема, гостями конференцій були Paul Bastard (Франція), Qian Zhang (США), Efimia Papadopoulou-Alataki (Греція), Ewa Bernatowska (Польща) та інші. Для покращення генетичної діагностики вроджених помилок імунітету та інших захворювань кафедрою налагоджена співпраця з генетичною лабораторією Єльського університету (США), а також з лабораторією 3Billion (Південна Корея). Завдяки співпраці були описані нові варіанти у дітей із рідкісними захворюваннями. Науковий проєкт «Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній, № держреєстрації 0120U104282 отримав фінансування МОЗ України. Вперше в Україні було продемонстровано можливості визначення TRECs i KRECs для діагностики тяжких комбінованих імунодефіцитів та інших імунних порушень, які перебігають з Т- і В-лімфопенією. Кафедра представляє університет в міжнародному консорціумі «COVID Human Genetic Effort», метою якого є виявити генетичні та імунологічні основи різних клінічних форм SARS-CoV- 2 інфекції, включаючи мультисистемний запальний синдром у дітей (MIS-C), long COVID, а також розшифрувати молекулярні, клітинні та імунологічні механізми, які лежать в основі резистентності до вірусної інфекції чи захворювання, або схильності до тієї чи іншої форми важкого захворювання. За допомогою проєкту встановлено генетичну та імунологічну основу щонайменше 20% випадків критичної пневмонії, викликаної COVID-19, внаслідок вроджених помилок інтерферону I типу або наявності аутоантитіл до інтерферону I типу (Zhang Q et al. Science 2020; Bastard P. та ін. Science 2020; Bastard P. та ін. Science Immunology 2021; Asano T та ін. Science Immunology 2021). Ці відкриття вже призвели до розробки терапевтичних заходів і припускають загальні механізми розвитку захворювання (Zhang Q та ін. Nature 2022). Викладачі кафедри беруть участь й у інших консорціумах, які вивчають мультисистемний запальний синдром у дітей, асоційований з COVID-19, зокрема BATS, та спільному проєкті PReS, ESID, ISSAID, ERN-RITA та PRINTО “The HyperPED-COVID Registry”. За даним напрямком наукової діяльності викладачами кафедри було опубліковано 18статей в профільних міжнародних журналах з підтримкою наукометричної бази Scopus. Іншим напрямком наукової роботи кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією є вивчення вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями; профілактика розщілини хребта та покращення опіки над дітьми із spina bifida. Метою дослідження є визначення забезпечення здорових дітей та дітей із соціально значущими захворюваннями мінералами: кальцієм, фосфором, магнієм та цинком та вітамінами D, А, Е, В12, В9;  визначення їх впливу на перебіг соціально значущих захворювань; розробка рекомендацій щодо нормалізації вітамінного та мінерального обмінів з метою запобігання розвитку ускладнень основного захворювання та покращення якості життя дітей. Особливе значення приділяється дітям із spina bifida, у тому числі питанням безперервного догляду за дітьми, збереження функції нирок, якості життя дітей та профілактики виникнення вроджених вад невральної трубки у дітей. В рамках цього напрямку вивчаємо фолатний статус та інші мікронутрієнти у жінок репродуктивного віку як маркери ризику вад невральної трубки (ВНТ). Результати дослідження фолатного статусу невагітних жінок репродуктивного віку в Україні, у тому числі в регіонах, де спостерігається висока частота ВНТ стануть ключовими для обґрунтування профілактичних методів попередження дефіциту фолатів та розвитку вад невральної трубки. Кафедра співпрацює з ОМНІ-мережею в напрямку підвищення обізнаності населення щодо ролі фолатів у попередженні розвитку вад нервової трубки та обґрунтування системних профілактичних заходів. За даним напрямком наукової діяльності викладачами кафедри було опубліковано 8 статей в профільних журналах, з них, 3 - з підтримкою наукометричної бази Scopus. Ще один напрям наукової діяльності кафедри пов’язаний із вивченням ревматичних захворювань у дітей, зокрема ювенільного ідіопатичного артриту, ювенільного дерматоміозиту, хвороби Кавасакі, інших системних васкулітів, гострої ревматичної лихоманки тощо. Проф. Боярчук О.Р. та аспірант Ковальчук Н.І. є членами міжнародної ревматичної педіатричної організації PRINTO, де беруть у часть у двох проєктах: “The JIA classification study” та “The HyperPED-COVID Registry”. За даним напрямком наукової діяльності викладачами кафедри було опубліковано 8 статей в профільних журналах з підтримкою наукометричної бази Scopus.

12-16 жовтня 2022 року в м.Гетеборг (Швеція) відбувся 20-ий Конгрес Європейського товариства з імунодефіцитів, в якому взяли участь 2050 учасників з  73 країн, серед яких завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету ім. Івана Горбачевського, професор Оксана Боярчук. Конгрес було присвячено тематиці “Дизрегуляція та гіперзапалення при вроджених помилках імунітету». Слід зазначити, що низка доповідей, представлених на Європейському конгресі ESID 2022 були за результатами роботи Міжнародного консорціуму “COVID Human Genetic Effort”, в якому бере участь і Тернопільський національний медичний університет ім. І.Горбачевського. Під час роботи Конгресу відбулася зустріч з Paul Bastard (Франція), Anna Sediva (Чехія), іншими членами консорціуму та обговорення шляхів подальшої співпраці. 

Представники України на Конгресі ESID 2022 (проф. Валентина Чоп’як, проф. Анастасія Бондаренко, лікарі-імунологи, професор Оксана Боярчук (крайня зліва) ( 2022 рік )

Проф. Оксана Боярчук представила постерну доповідь «NEWBORN SCREENING FOR SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY: FIRST PILOT STUDY IN UKRAINE» ( 2022 рік )

Проф. Оксана Боярчук представила постерну доповідь  «CYCLIC NEUTROPENIA IN A PATIENT WITH SRP54 DEFICIENCY SUCCESSFULLY TREATED WITH G-CSF» ( 2022 рік )

Викладачі кафедри прийняли участь в підсумковій науково - практичній конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".

Доцент Світлана Никитюк зі стендовою доповіддю на підсумковій науково - практичній конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" ( 2023 рік )