Наукова робота

Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 5 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід. зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано 50 статей, (10 – за кордоном), виданнях з індексом Scopus – 5, опубліковано 63 тези, в тому числі за кордоном – 8.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією започаткована першим завідувачем Огородник Д.І. (1959 – 1970 р.). Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема електролітних порушень, досліджував функціональний стан кори наднирникових залоз та порушення в органах травлення.

Перший завідувач кафедри Д. І. Огородник, 1959 рік, (1959 – 1970 роки роботи).

Період творчого піднесення кафедри розпочався з 1970 року, коли її очолив доктор медичних наук , професор , академік Академії наук вищої школи України , член-кореспондент Національної академії медичних наук України Іван Семенович Сміян (1970-2002р.). У 1961 Іван Семенович році захистив кандидатську дисертацію на тему «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей». У 1968 році захистив докторську дисертацію на тему «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування».

Член-кор. АМН України, проф. І. С. Сміян, 2004 рік, керував кафедрою у 1973-2000 роках.

Пріоритетними напрямками досліджень Івана Семеновича стали:

· вивчення етіології, патогенезу, клініки та лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, гастродуоденальної систем, нирок і сечових шляхів, гіпотрофії, патології періоду новонародженості.

· визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів;]

· визначення стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Уперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP.

Наукова діяльність професора Івана Сміяна, дослідження чи завершення наукового напрямку відзначалися виданнями монографій або проведенням заключних конференцій, зокрема: він автор і співавтор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 72 монографій, посібників, брошур, лекцій. Основні наукові праці: "Климатно-бальнелогическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей" (1967); "Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта"(1973); "Детская курортология" (1985); "Гіпотрофія" (1989); "'Харчування і розвиток дитини"(1992); "Практична педіатрія" (1993); "Синдром мальабсорбции углеводов у детей"(1994 ); "Бронхіальна астма дитячого віку" (1995); "Госпітальна педіатрія" (1997); "Факультетська педіатрія" (1998); "Особливості і семіотика захворювань дитячого віку" (1999); "Педіатрія (цикл лекцій)" (1999); "Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей" (2001); "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія" (2004); "Лекції з педіатрії" (2006); «Генетика дитячого віку» (2005), „Лікування дітей на питних курортах”(2006); "Діабетична кардіоміопатія у дітей”(2007)”.

Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук

Одними з перших дисертаційних робіт виконаних під керівництвом І.С.Сміяна були: Слободян Л.М. «Влияние витамина Д2 на сердечно-сосудистую систему при лечении и профилактике рахита у детей» (1972 р.), «Синдром мальабсорбции углеводов у детей ( патогенез, клиника, лечение)» (1985р.), Алексеенко Л.І. «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» (1980 р.), Лобода В.Ф. « Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» (1982 р.). За результатами наукової роботи кафедри під керівництвом І.С.Сміяна було:

· Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.

· Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку.

Результатами цієї роботи стало захищення Федорців О.Є. спочатку

у вересні 1987 року кандидатської дисертації на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», а в жовтні 1998 року докторської дисертації на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку». Видано монографiю Федорцiв О.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку".

· Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей.

· Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем.

Результатами цієї роботи стало захищення Банадигою Н.В. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, 1993 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, 1999 р., Павлишин Г.А. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» у 1995 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук у 2007 році «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування». Впродовж наступних років були захищені кандидатські дисертації: Воронцова Т.О. “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, 1994 р., Стеценко В.В. « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», 1994 р., Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», 1998 р., Мудрик У.М. "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", 1998 р., Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», 2000 р. Щербатюк.Н.Ю. «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», 2000 р., Косовська Т.М. «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», 2002 р.

· Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілактики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.

У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода.

Доц. Валентина Федорівна Лобода, 2004 рік, керувала кафедрою у 2003-2006 роках, роки життя-1946-2016.

Наукові інтереси Валентини Федорівни : вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Вона автор понад 520 наукових робіт, в тому числі, 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

Учні доцента В. Ф. Лободи - доценти М. І. Кінаш та Л. М. Шульгай, 2013 рік.

Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, зокрема: Шульгай О.М. «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», 2002 р., Кінаш М.І. «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», 2004 р., Добровольська Л.І. "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, 2013 р., Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», 2015 р..

Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2004 року по вересень 2016 року очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців.

проф. Ольга Євгенівна Федорців, 2008 рік, керувала кафедрою у 2000-2017 роках.

Основними напрямками її наукової діяльності є вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей.

Кафедра дитячих хвороб під керівництвом професора О. Є. Федорців, 2016 рік.

Науково-дослідною роботою кафедри було вивчення "Впливу екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" яка направлена на:

· -встановлення сучасних тенденцiй у здоров'ї дiтей регiону рiзних вiкових груп та особливості чинникiв, що його формують, виведення рiвняння залежностi здоров'я вiд них;

· - визначення взаємозв'язку мiж складовими здоров'я, рiвнем основних маркерiв гомеостазу дитячого органiзму, показниками iмунологiчної реактивностi, мiнерального обмiну, бiоценозу кишкiвника та перекисного окислення лiпiдiв та екосоціальними умовами проживання;

· -розробку комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в районах з різними соціально – екологічними умовами;

· -створення регіонарних антропометричних стандартів;

· -оцінювання особливостей фактичного харчування дітей критичних груп (перший рік життя, молодший шкільний, підлітковий вік), його взаємозв’язку з формуванням поширених захворювань дитячого віку;

· -провадження методів харчової і медикаментозної корекції погрішностей харчування;

· -розробку нових профілактичних технологій, що забезпечують підвищення адаптаційних можливостей дітей до несприятливих чинників природнього і соціального середовища;

· -встановлення клініко – діагностичних критеріїв дизадаптації дітей, створення програми прогнозування порушень здоров'я із врахуванням впливу екопатогенних та медико – соціальних чинників;

· -формування диференційованих профілактично – реабілітаційних заходів для дітей з різних груп ризику;

· розроблення профілактичних заходів формування у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.

Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводились всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях пацієнтів з бронхіальною астмою за міжнародною плановою дихальною оздоровчою програмою BUPAS Belarus Ukraine Poland Asthma Study і POLBUCAN поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Науковці з університетів Тернополя (Україна), Гродно (Білорусія), Саскачевана (Канада), Бялостока, Катовіц (Польща) проводять мультицентрове дослідження по поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дитячого населення.

Колектив кафедри із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади, 2015 рік.

· Найсуттєвішим висновком щодо проведених епідеміологічних досліджень є гіподіагностика алергічних захворювань, особливо бронхіальної астми у дітей (1,7 %) віком від 6 до14 років Тернопільської області.

· Тривалість періоду між першими симптомами хвороби і встановленням діагнозу перевищує 4 роки.

Проф.Федорців О.Є. з 10.10.13 по 11.10.13р. брала участь у міжнародній конференції «XXVІ Польсько-Словацькі дні пульмонології і алергології « в м. Рабка Здрой, Польща, з 14.10.14 по 24.10.14р. брала участь в міжнародному симпозіумі у м.Саскатун, Канада «Безпека і здоров'я сільського населення : Глобальні перспективи (SHAPR)», де виступила з доповіддю, з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м.Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповіддю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації». Професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об͗єктивногостатистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації», професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об¢єктивного статистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». Проф. Федорців О.Є. з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м. Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповідю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку».

Міжнародний журнал, в якому надрукована доповідь проф. О. Є. Федорців «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку» в науковому медичному міжнародному журналі, 2015 рік.

Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).

З 2013 року розпочата, а в 2016 році продовжена науково-дослiдна робота кафедри: "Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області".

Об'єктом дослідження слугували діти з хронічною гастродуоденальною патологією, хронічною гепатобіліарною патологією, атопічним дерматитом і з бронхіальною астмою.

· Мета роботи - удосконалити та оптимізувати ранню діагностику, лікування та профілактику метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області шляхом комплексного клініко-лабораторно-інструментального обстеження.

· Доведено, що інфікування вірусом Епштейна-Барр та цитомегаловірусом дітей сприяє розвитку гастродуоденальної патології, її прогресуванню та хронізації.

· Відзначено, що у дітей із гепатобіліарною і гастродуоденальною патологією висока частота супутніх паразитарних інвазій (лямбліоз, аскаридоз, ентеробіоз, трихоцефальоз, токсокароз, ехінококоз, стронгілоїдоз, опісторхоз). Встановлено, що інфікування паразитами впливає на перебіг гастродуоденальної та гепатобіліарної патологій .

· Виявлено зміни з боку субпопуляційного складу лімфоцитів, зсуви в системі цитокінів у дітей з патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної ділянок, виразність яких корелює з інфікуванням паразитами.

· Розроблено прогностично-діагностичну таблицю для дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією для прогнозування супутнього інфікування паразитами на основі вивчення клінічних, параклінічних та імунологічних показників.

· Досліджено позитивний вплив Лацидофілу на регенерацію слизової оболонки шлунка і рівень ерадикації при включенні його в комплексну терапію дітей з деструктивними захворюваннями гастродуоденальної зони.

· Для доклінічної діагностики метаболічних порушень кісткової тканини в дітей з гепатобіліарною патологією розроблено діагностичну таблицю. На основі вивчення анамнезу життя, результатів клініко-лабораторного і денситометричного обстеження вирахувано найбільш інформативні критерії доклінічної діагностики щодо розвитку остеопорозу.

· Досліджено особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з порівняльною характеристикою психологічного типу особистості, стану їх емоційної стійкості та особистістної тривожності.

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Під керівництвом проф.Федорців О.Є. захищені кандидатські дисертації: Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», 2011р., Чорномидз І.Б. «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», 2012.р., Бурбела Е.І. «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану», 2017р. На даний час проф. Федорців О. Є.також працює в медичному університеті в Польщі по програмі обміну науковцями.

З вересня 2016 року кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолила проф. О. Р. Боярчук.

професор О. Р. Боярчук, 2018 рік.

Наукові інтереси Оксани Романівни: дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку. Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії. Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», 1999 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», 2014 р. Професором Боярчук О.Р. отримано грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області»

грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області», 2014 рік.

В рамках реалізації проекту:

• Проведено ряд заходів до Всесвітнього тижня первинних імунодефіцитів:

• - виступи на телебаченні,

• - конференцію спільно з НМАПО ім. П.Л.Шупика, ГО «Рідкісні імунні захворювання» для лікарів області;

• - переклад та публікацію наочних матеріалів щодо насторожуючих ознак первинних імунодефіцитів;

• - акції з студентами у дитячих поліклініках м.Тернополя для привернення уваги до проблеми, за що отримали подяку від JMF.

• Проводяться обстеження субпопуляцій лімфоцитів та системи фагоцитозу (bursttest) за допомогою проточної цитофлоуметрії, субкласів імуноглобуліну G на базі лабораторії ТДМУ за кошти гранту, апробується методика визначення імуноглобулінів за допомогою турбідіметричного методу.

30 червня 2016 р взято участь в Національній міждисциплінарній Раді експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (20 травня 2016 рік).

Колектив національної міждисциплінарної Ради експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей», 20 травня 2016 рік.

Внесено низку змін до чинних документів «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої медичної допомоги. Бронхіальна астма у дітей» та «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма» (наказ МОЗ України № 868 від 8.10.2013 р.).

Проф. О.Р. Боярчук з 14.04.16 по 17.04.16 р. приймала участь у науковій конференції CISAnnual Meeting 2016, Immune Deficiency and Dysregulation, Boston, USA, де представила стендову доповідь, з 11.09.16 по 17.09.16р. приймала участь у науковому семінарі «Медична освіта» у м.Зальцбург, Австрія. 8-10.06.2017р. Доцент Кінаш М.І. приймала участь в 16 з’їзді польського товариства клініко-експериментальної імунології м.Варшава, Польща, де виступила з стендовою доповіддю. 11-14 вересня 2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у роботі конференції Європейського товариства з імунодефіцитів (ESID) «Автоімунні процеси та запалення при первинних імунодефіцитах поза парадоксом». м.Едінбург, Шотландія, де виступила з стендовою доповіддю. 15.10-21.10.2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у семінарі «Medical Lendership» м.Зальцбург, Австрія.

26 жовтня 2017 року в актовому залі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку».

Виступ проф. О. Р. Боярчук на конференції, 2017 рік.

Науково-практична конференція проводилась колективами кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією, педіатрії №2. Проведено два пленарні засідання і один сателітний симпозіум.

У роботі конференції взяло участь 180 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни.

Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю виступила зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Оксана Боярчук, де відмітила основні успіхи і проблеми та перспективи педіатричної галузі Тернопільської області. До основних перспектив розвитку доповідач віднесла впровадження клінічних настанов та протоколів лікування, медико-психологічну допомогу дітям учасників АТО, внутрішньопереміщеним особам, підліткам у клініках дружніх до молоді, організацію центру паліативної допомоги дітям, освітню та просвітницьку роботу серед населення, у тому числі щодо імунізації.

З доповіддю про діагностичний пошук при підвищеному артеріальному тиску у дитини і шляхи його корекції у дітей виступила проф. Оксана Боярчук. Вона зупинилась на факторах ризику, діагностичних критеріях артеріальної гіпертензії, методах обстеження, модифікації способу життя, а також медикаментозних методах корекції.

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Любов Волянська привернула увагу присутніх до проблеми сучасних підходів до лікування кишкових інфекцій у дітей, навівши їхню основну клінічну симптоматику, методи діагностики і лікування зневоднення, методи регідратаційної терапії у дітей, 2017 рік.

Виступ доцента Л. А. Волянської на конференції, 2017 рік.

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією М, І.. Кінаш звернула увагу присутніх на деякі аспекти діагностики та лікування доброякісного спадкового гепатозу Жильбера у дітей, 2017 рік.

Інформаційні листи, які видали викладачі кафедри у 2018 році:

  1. Застосування пробіотичного препарату, що містить комбінацію штамів Bifidobacterium, lactobacillus та lactococcus для корекції мікробіоти у дітей. № 122 – 2018. Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т.
  2. Застосування ферментного препарату з метою ліквідації екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з ацетонемічним синдромом. № 123 – 2018. Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т.
  3. Алгоритм діагностики та купування функціональних кишкових кольок у дітей раннього віку. № 124 – 2018. Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т.
  4. Застосування комплексу препаратів аргініну і бетаргіну для нормалізації роботи печінки при лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей. № 186 – 2018. Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Шульгай А.-М.А.
  5. Спосіб раннього виявлення недіагностованої недиференціальної дисплазії сполучної тканини у дітей. № 185-2018. Шульгай О.М., Кабакова А.Б.,Воронцова Т.О., Книш Л.А.

У 2018 році вийшла монографія, одним з співавторів якої є доцент кафедри Воронцова Т. О. -

Корзун В.Н. Екологія і захворювання щитовидної залози / В.Н.Корзун, Т.О.Воронцова, І.Ю.Антонюк.- Київ,2018.- 741с.

Проф. Боярчук О.Р. з 8.03.18р. по 9.03.18р. брала участь в J- Project керівного комітету у м. Будапешт, Угорщина, 19 лютого 2018 р. приймала участь в ІІ міжн. наук.-практ. конференції «Modern methodology of science and education» у м. Варшава, Польша.

Проф. Боярчук О.Р. і асистент К.Т. Глушко взяли участь у інформаційному дні зі збереження нирок та ведення дітей зі spina bifida та гідроцефалією, який відбувся 21 квітня 2018 року у Антверпені (Бельгія)

Проф. Боярчук О.Р. та доцент кафедри Т.В.Гаріян у складі української делегації взяли участь у роботі конференції Європейського товариства імунодефіцитів (ESID) «Первинні імунодефіцити – від народження до старості», яка відбулася 24-27 жовтня 2018 року у Лісабоні (Португалія).

28.02.2018р. Асистент Мочульська О.М. пройшла офіційний захист кандидатської дисертації на тему "Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит".

30 травня 2018 року в ТДМУ відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я». Науково-практична конференція проводилась Українською академією педіатрії та кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією за підтримки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

У роботі конференції взяло участь 160 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни.

Зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук у своїй доповіді розповіла присутнім про причини, клініку, класифікацію гіперліпідемій, діагностичні критерії гетерозиготної сімейної гіперхолестеринемії, навела рекомендації щодо діагностики і лікування даної патології.

Виступ професора О. Р. Боярчук на конференцїї "Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я",травень 2018 рік.

Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера-Муссу у дитини доповіла доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ Олександра Шульгай. Вона навела основні прояви клініки даного захворювання, причини його розвитку, методи лікування.

Виступ доцента О. М. Шульгай на конференці ї«Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я», травень 2018 рік.

Доктор медичних наук, доцент кафедри дитячих хвороб ВНЗ «Київський медичний університет» Н, Б. Балацька, навела основні ланки патогенезу, клініки, класифікації недосконалого остеогенезу, ознайомила присутніх з основними принципами терапії, 2018 рік.

В рамках конференції експерт ВООЗ Niyazi Cakmak (Technical Officer Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, Denmark) виступив з доповіддю «Програма імунізації в Україні: регіональні та глобальні перспективи». У доповіді було продемонстровано найнижчий рівень Європі охоплення щепленнями дітей в Україні. Доповідач підкреслив велике значення вакцинації в імунопрофілактиці дитячих захворювань, її економічну доцільність, зупинився на причинах такого низького охоплення щепленнями населення в Україні та визначив шляхи покращенням ситуації, 2018 рік.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка 10 січня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиції та інновації в педіатрії», присвячена 90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора І.С.Сміяна.

Захід організували колективи кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією та педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

У роботі наукового форуму взяли участь 240 лікарі-педіатрів, лікарів загальної практики, лікарів дитячих спеціалістів, лікарів-інтернів. Під час конференції проведено два пленарних засідання.

Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю про педіатричну наукову школу професора І.С.Сміяна, її сьогодення і перспективи виступив академік НАМН України, віце-президент Асоціації педіатрів України, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.Богомольця, професор Майданник В.Г. Він представив європейські стандарти лікування гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей з позиції доказової медицини, оскільки сьогодні спостерігаються до 57 мільйонів щорічних летальних випадків у всьому світі, з них понад 26% безпосередньо обумовлені інфекційними захворюваннями, а до 30% смертності у всьому світі обумовлені респіраторними інфекціями. В теперішній час гострі респіраторні захворювання мають тенденцію до більш важкого, ускладненого перебігу, а наступні епізоди захворювання ініціюють алергізацію та зниження реактивності організму, спонукають до хронізації хвороб органів дихання.

Професор Майданник В.Г., 2019 рік.

Про нові підходи до діагностики та лікування функціональних та органічних розладів шлунково-кишкового тракту у дітей розповіла присутнім зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук. Оксана Романівна акцентувала увагу на сучасній класифікації «Функціональних шлунково-кишкових розладів у дітей з питаннями діагностика, патофізіології та лікування», Римські критерії IV, 2016 року.

Професор О. Р. Боярчук, 2019 рік.