Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 5 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід. зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано 50 статей, (10 – за кордоном), виданнях з індексом Scopus – 5, опубліковано 63 тези, в тому числі за кордоном – 8. Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. Наукова робота кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією започаткована першим завідувачем Огородник Д.І. (1959 – 1970 р.). Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема електролітних порушень, досліджував функціональний стан кори наднирникових залоз та порушення в органах травлення.

Перший завідувач кафедри Д. І. Огородник (1959 рік)

Період творчого піднесення кафедри розпочався з 1970 року, коли її очолив доктор медичних наук , професор , академік Академії наук вищої школи України , член-кореспондент Національної академії медичних наук України Іван Семенович Сміян (1970-2002рр.). У 1961 Іван Семенович році захистив кандидатську дисертацію на тему «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей». У 1968 році захистив докторську дисертацію на тему «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування».

Проф. І. С. Сміян (2004 рік)

Пріоритетними напрямками досліджень Івана Семеновича стали:

 • вивчення етіології, патогенезу, клініки та лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, гастродуоденальної систем, нирок і сечових шляхів, гіпотрофії, патології періоду новонародженості.

 • визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів;

 • визначення стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Уперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP. Наукова діяльність професора Івана Сміяна, дослідження чи завершення наукового напрямку відзначалися виданнями монографій або проведенням заключних конференцій, зокрема: він автор і співавтор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 72 монографій, посібників, брошур, лекцій. Основні наукові праці: "Климатно-бальнелогическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей" (1967); "Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта"(1973); "Детская курортология" (1985); "Гіпотрофія" (1989); "'Харчування і розвиток дитини"(1992); "Практична педіатрія" (1993); "Синдром мальабсорбции углеводов у детей"(1994 ); "Бронхіальна астма дитячого віку" (1995); "Госпітальна педіатрія" (1997); "Факультетська педіатрія" (1998); "Особливості і семіотика захворювань дитячого віку" (1999); "Педіатрія (цикл лекцій)" (1999); "Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей" (2001); "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія" (2004); "Лекції з педіатрії" (2006); «Генетика дитячого віку» (2005), „Лікування дітей на питних курортах”(2006); "Діабетична кардіоміопатія у дітей”(2007)”. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук. Одними з перших дисертаційних робіт виконаних під керівництвом І.С.Сміяна були: Слободян Л.М. «Влияние витамина Д2 на сердечно-сосудистую систему при лечении и профилактике рахита у детей» (1972 р.), «Синдром мальабсорбции углеводов у детей ( патогенез, клиника, лечение)» (1985р.), Алексеенко Л.І. «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» (1980 р.), Лобода В.Ф. « Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» (1982 р.). За результатами наукової роботи кафедри під керівництвом І.С.Сміяна було:

 • Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.

 • Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку.

Результатами цієї роботи стало захищення Федорців О.Є. спочатку у вересні 1987 року кандидатської дисертації на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», а в жовтні 1998 року докторської дисертації на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку». Видано монографiю Федорцiв О.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку". Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей. Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем. Результатами цієї роботи стало захищення Банадигою Н.В. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, 1993 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, 1999 р., Павлишин Г.А. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» у 1995 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук у 2007 році «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування». Впродовж наступних років були захищені кандидатські дисертації: Воронцова Т.О. “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, 1994 р., Стеценко В.В. « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», 1994 р., Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», 1998 р., Мудрик У.М. "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", 1998 р., Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», 2000 р. Щербатюк.Н.Ю. «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», 2000 р., Косовська Т.М. «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», 2002 р. Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілактики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку. У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода.

Доц. Валентина Федорівна Лобода (2004 рік)

Наукові інтереси Валентини Федорівни: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Вона автор понад 520 наукових робіт, в тому числі, 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

Учні В. Ф. Лободи - доц. М. І. Кінаш та доц. Л. М. Шульгай ( 2013 рік)

Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій, зокрема: Шульгай О.М. «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», 2002 р., Кінаш М.І. «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», 2004 р., Добровольська Л.І. "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, 2013 р., Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», 2015 р. Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2004 року по вересень 2016 року очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців.

проф. Ольга Євгенівна Федорців (2015 рік)

Основними напрямками її наукової діяльності було вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей. Науково -дослідною роботою кафедри було вивчення "Впливу екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" яка направлена на:

 • встановлення сучасних тенденцiй у здоров'ї дiтей регiону рiзних вiкових груп та особливості чинникiв, що його формують, виведення рiвняння залежностi здоров'я вiд них;

 • визначення взаємозв'язку мiж складовими здоров'я, рiвнем основних маркерiв гомеостазу дитячого органiзму, показниками iмунологiчної реактивностi, мiнерального обмiну, бiоценозу кишкiвника та перекисного окислення лiпiдiв та екосоціальними умовами проживання;

 • розробку комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в районах з різними соціально – екологічними умовами;

 • створення регіонарних антропометричних стандартів;

 • оцінювання особливостей фактичного харчування дітей критичних груп (перший рік життя, молодший шкільний, підлітковий вік), його взаємозв’язку з формуванням поширених захворювань дитячого віку;

 • провадження методів харчової і медикаментозної корекції погрішностей харчування;

 • розробку нових профілактичних технологій, що забезпечують підвищення адаптаційних можливостей дітей до несприятливих чинників природнього і соціального середовища;

 • встановлення клініко – діагностичних критеріїв дизадаптації дітей, створення програми прогнозування порушень здоров'я із врахуванням впливу екопатогенних та медико – соціальних чинників;

 • формування диференційованих профілактично – реабілітаційних заходів для дітей з різних груп ризику;

 • розроблення профілактичних заходів формування у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.

Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводились всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях пацієнтів з бронхіальною астмою за міжнародною плановою дихальною оздоровчою програмою BUPAS Belarus Ukraine Poland Asthma Study і POLBUCAN поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Науковці з університетів Тернополя (Україна), Гродно (Білорусія), Саскачевана (Канада), Бялостока, Катовіц (Польща) проводять мультицентрове дослідження по поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дитячого населення.

Доц. І. В. Кубей, проф. О. Є.Федоців із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади (2015 рік)

Проф.Федорців О.Є. з 10.10.13 по 11.10.13р. брала участь у міжнародній конференції «XXVІ Польсько-Словацькі дні пульмонології і алергології « в м. Рабка Здрой, Польща, з 14.10.14 по 24.10.14р. брала участь в міжнародному симпозіумі у м.Саскатун, Канада «Безпека і здоров'я сільського населення: Глобальні перспективи (SHAPR)», де виступила з доповіддю, з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м.Єленя Гура, Польща, де виступила з доповіддю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації». Професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об͗єктивногостатистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». В період з 6 до 9 травня 2015 року на базі Державної вищої професійної медичної школи у місті Ополе, Польща, відбулася друга міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації», професор Федорців О.Є. взяла активну участь у форумі, де виступила з доповіддю «Застосування об¢єктивного статистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях». Проф. Федорців О.Є. з 14.03.15 по 15.03.15р. брала участь в міжнародній конференції у м. Єленя_Гура, Польща, де виступила з доповідю «Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей раннього віку». Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь). З 2013 року розпочата, а в 2016 році продовжена науково-дослiдна робота кафедри: "Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області". Об'єктом дослідження слугували діти з хронічною гастродуоденальною патологією, хронічною гепатобіліарною патологією, атопічним дерматитом і з бронхіальною астмою.

 • Мета роботи - удосконалити та оптимізувати ранню діагностику, лікування та профілактику метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області шляхом комплексного клініко-лабораторно-інструментального обстеження.

 • Доведено, що інфікування вірусом Епштейна-Барр та цитомегаловірусом дітей сприяє розвитку гастродуоденальної патології, її прогресуванню та хронізації.

 • Відзначено, що у дітей із гепатобіліарною і гастродуоденальною патологією висока частота супутніх паразитарних інвазій (лямбліоз, аскаридоз, ентеробіоз, трихоцефальоз, токсокароз, ехінококоз, стронгілоїдоз, опісторхоз). Встановлено, що інфікування паразитами впливає на перебіг гастродуоденальної та гепатобіліарної патологій .

 • Виявлено зміни з боку субпопуляційного складу лімфоцитів, зсуви в системі цитокінів у дітей з патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної ділянок, виразність яких корелює з інфікуванням паразитами.

 • Розроблено прогностично-діагностичну таблицю для дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією для прогнозування супутнього інфікування паразитами на основі вивчення клінічних, параклінічних та імунологічних показників.

 • Досліджено позитивний вплив Лацидофілу на регенерацію слизової оболонки шлунка і рівень ерадикації при включенні його в комплексну терапію дітей з деструктивними захворюваннями гастродуоденальної зони.

 • Для доклінічної діагностики метаболічних порушень кісткової тканини в дітей з гепатобіліарною патологією розроблено діагностичну таблицю. На основі вивчення анамнезу життя, результатів клініко-лабораторного і денситометричного обстеження вирахувано найбільш інформативні критерії доклінічної діагностики щодо розвитку остеопорозу.

 • Досліджено особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з порівняльною характеристикою психологічного типу особистості, стану їх емоційної стійкості та особистістної тривожності.

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Під керівництвом проф.Федорців О.Є. захищені кандидатські дисертації: Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», 2011р., Чорномидз І.Б. «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», 2012.р., Бурбела Е.І. «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану», 2017р. На даний час проф. Федорців О. Є.також працює в медичному університеті в Польщі по програмі обміну науковцями. З вересня 2016 року кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолила проф. О. Р. Боярчук.

Професор О. Р. Боярчук (2016 рік)

Наукові інтереси Оксани Романівни: дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку. Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії. Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», 1999 р. і на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», 2014 р. Професором Боярчук О.Р. отримано грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області».

Грант від Jeffrey Modell Foundation на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області» (2016 рік)

В рамках реалізації проекту:

 • Проведено ряд заходів до Всесвітнього тижня первинних імунодефіцитів:

 • виступи на телебаченні,

 • конференцію спільно з НМАПО ім. П.Л.Шупика, ГО «Рідкісні імунні захворювання» для лікарів області;

 • переклад та публікацію наочних матеріалів щодо насторожуючих ознак первинних імунодефіцитів;

 • акції з студентами у дитячих поліклініках м.Тернополя для привернення уваги до проблеми, за що отримали подяку від JMF.

 • Проводяться обстеження субпопуляцій лімфоцитів та системи фагоцитозу (bursttest) за допомогою проточної цитофлоуметрії, субкласів імуноглобуліну G на базі лабораторії ТДМУ за кошти гранту, апробується методика визначення імуноглобулінів за допомогою турбідіметричного методу.

30 червня 2016 р взято участь в Національній міждисциплінарній Раді експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (20 травня 2018 рік).

Колектив національної міждисциплінарної Ради експертів з питань респіраторної патології, в експертній нараді «Актуальні питання та практичні аспекти діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей» (2016 рік)

Внесено низку змін до чинних документів «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої медичної допомоги. Бронхіальна астма у дітей» та «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма» (наказ МОЗ України № 868 від 8.10.2013 р.). Проф. О.Р. Боярчук з 14.04.16 по 17.04.16 р. приймала участь у науковій конференції CISAnnual Meeting 2016, Immune Deficiency and Dysregulation, Boston, USA, де представила стендову доповідь, з 11.09.16 по 17.09.16р. приймала участь у науковому семінарі «Медична освіта» у м.Зальцбург, Австрія. 8-10.06.2017р. Доцент Кінаш М.І. приймала участь в 16 з’їзді польського товариства клініко-експериментальної імунології м.Варшава, Польща, де виступила з стендовою доповіддю. 11-14 вересня 2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у роботі конференції Європейського товариства з імунодефіцитів (ESID) «Автоімунні процеси та запалення при первинних імунодефіцитах поза парадоксом». м.Едінбург, Шотландія, де виступила з стендовою доповіддю. 15.10-21.10.2017р. професор Боярчук О.Р. взяла участь у семінарі «Medical Lendership» м.Зальцбург, Австрія. 26 жовтня 2017 року в актовому залі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку».

Виступ проф. О. Р. Боярчук на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2017 рік)

Виступ доцента Л. А. Волянської на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( 2017 рік)

Науково-практична конференція проводилась колективами кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією, педіатрії №2. Проведено два пленарні засідання і один сателітний симпозіум. У роботі конференції взяло участь 180 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни. Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю виступила зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Оксана Боярчук, де відмітила основні успіхи і проблеми та перспективи педіатричної галузі Тернопільської області. До основних перспектив розвитку доповідач віднесла впровадження клінічних настанов та протоколів лікування, медико-психологічну допомогу дітям учасників АТО, внутрішньопереміщеним особам, підліткам у клініках дружніх до молоді, організацію центру паліативної допомоги дітям, освітню та просвітницьку роботу серед населення, у тому числі щодо імунізації. З доповіддю про діагностичний пошук при підвищеному артеріальному тиску у дитини і шляхи його корекції у дітей виступила проф. Оксана Боярчук. Вона зупинилась на факторах ризику, діагностичних критеріях артеріальної гіпертензії, методах обстеження, модифікації способу життя, а також медикаментозних методах корекції. Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Любов Волянська привернула увагу присутніх до проблеми сучасних підходів до лікування кишкових інфекцій у дітей, навівши їхню основну клінічну симптоматику, методи діагностики і лікування зневоднення, методи регідратаційної терапії у дітей.

В травні 2018 року викладачами кафедри проведена конференція "Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я". Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера-Муссу у дитини доповіла доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ Олександра Шульгай. Вона навела основні прояви клініки даного захворювання, причини його розвитку, методи лікування.

Виступ доцента О. М. Шульгай на конференції «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» (2018 рік)

Виступ доктора медичних наук, доцента кафедри дитячих хвороб ВНЗ «Київський медичний університет» Н. І. Балацької на конференці ї «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» (2018 рік)

В рамках конференції експерт ВООЗ Niyazi Cakmak (Technical Officer Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, Denmark) виступив з доповіддю «Програма імунізації в Україні: регіональні та глобальні перспективи». У доповіді було продемонстровано найнижчий рівень Європі охоплення щепленнями дітей в Україні. Доповідач підкреслив велике значення вакцинації в імунопрофілактиці дитячих захворювань, її економічну доцільність, зупинився на причинах такого низького охоплення щепленнями населення в Україні та визначив шляхи покращенням ситуації.

Експерт ВООЗ Niyazi Cakmak (Technical Officer Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, Denmark) виступає з доповіддю на конференції «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» (2018 рік)

Виступ професора О. Р. Боярчук на конференцїї "Захід зустрічає Схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я" (2018 рік)

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка 10 січня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиції та інновації в педіатрії», присвячена 90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора І.С.Сміяна. Захід організували колективи кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією та педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. У роботі наукового форуму взяли участь 240 лікарі-педіатрів, лікарів загальної практики, лікарів дитячих спеціалістів, лікарів-інтернів. Під час конференції проведено два пленарних засідання. Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю про педіатричну наукову школу професора І.С.Сміяна, її сьогодення і перспективи виступив академік НАМН України, віце-президент Асоціації педіатрів України, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.Богомольця, професор Майданник В.Г. Він представив європейські стандарти лікування гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей з позиції доказової медицини, оскільки сьогодні спостерігаються до 57 мільйонів щорічних летальних випадків у всьому світі, з них понад 26% безпосередньо обумовлені інфекційними захворюваннями, а до 30% смертності у всьому світі обумовлені респіраторними інфекціями. В теперішній час гострі респіраторні захворювання мають тенденцію до більш важкого, ускладненого перебігу, а наступні епізоди захворювання ініціюють алергізацію та зниження реактивності організму, спонукають до хронізації хвороб органів дихання.

Виступ професора В. Г. Майданника (2019 рік)

Виступ професора О. Р. Боярчук (2019 рік)

Про нові підходи до діагностики та лікування функціональних та органічних розладів шлунково-кишкового тракту у дітей розповіла присутнім зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук. Оксана Романівна акцентувала увагу на сучасній класифікації «Функціональних шлунково-кишкових розладів у дітей з питаннями діагностика, патофізіології та лікування», Римські критерії IV, 2016 року.

Завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук разом з лікарем-урологом Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Віктором Ковальовим та головою ГО «Сяйво духу» Мар‘яною Кошманюк взяли участь у практичному тренінгу «Ведення дітей зі Spina bifida», який був проведений 8-11 квітня 2019 року у м. Братислава, Словаччина.

Професор Оксана Боярчук, лікар-уролог Віктор Ковальов, Мар‘яна Кошманюк на конгресі (2019 рік)

Тренінг проводився за підтримки міжнародної організації «International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus». У ньому взяли участь представники Словаччини, Болгарії, Литви, Естонії, Румунії, України, Сербії та Швейцарії. Формат тренінгу включав участь лікарів, медичних сестер, представників пацієнтських організацій для навчання тренерів та обміну досвідом. Мультидисциплінарний підхід до ведення дітей із spina bifida впроваджений у більшості високо розвинених країн світу протягом останніх років. Україна робить перші кроки щодо імплементації комплексного підходу до ведення таких діток. Невід’ємною частиною ведення дітей із spina bifida є забезпечення збереження нирок і очистка кишківника. В Словаччині комплексна програма діє більше 10-ти років. Фахівці зі Словаччини протягом багатьох років поширюють свій досвід у країнах Центральної та Східної Європи. 7-9 листопада 2018 року словацькі колеги проводили тренінг і у Тернополі на базі обласної дитячої клінічної лікарні. Саме завдяки впровадженню програми збереження нирок та кишківника в Тернопільській області на базі ТОДКЛ, активній позиції ГО «Сяйво духу» Україна в кінці 2018 року була прийнята у «International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus». Міжнародна федерація має велику надію, що цей досвід буде поширений в інших областях України.

Науковий симпозіум з міжнародною участю "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" в рамках Центрально-Східноєвропейської програми «J-Project» 23-24 травня 2019 року відбувся в Тернополі. Організаторами симпозіуму виступили: НМАПО імені П. Л. Шупика - кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, Всеукраїнська асоціація дитячої імунології під керівництвом професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Людмили Іванівни Чернишової та за підтримки ТНМУ, в лиці завідуючої кафедрою дитячих хвороб професора Оксани Романівни Боярчук та всього колективу кафедри.

Учасники наукового симпозіуму з міжнародною участю - "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" доц. С. О. Нікитюк, Т. В. Гаріян, М. І. Кінаш, проф. Н. І. Балацька, проф. О. Р. Боярчук (2019 рік)

Учасники наукового симпозіуму з міжнародною участю - "Первинні імунодефіцити - шлях в доросле життя" (зліва направо): Л. М. Шульгай- доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ, Анастасія Бондаренко-доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика, Світлана Шарапова - провідний науковий співробітник наукового відділу Республіканського центру дитячоі онкології, гематологіі та імунології, Мінськ, Білорусь, Л. А. Волянська-доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ, Ф.І. Лапій-доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячоі імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика, Анна Гільфанова-асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунологіі НМАПО їм П. Л. Шупика (2019 рік)

Інформаційні листи, які видані викладачами кафедри в 2019 році:

 1. Алгоритм діагностики автозапальних захворювань у дітей // Боярчук О.Р., Щербатюк Н.Ю. Київ. № 56 – 2019 р. – 4 с.

 2. Алгоритм діагностики динамічного спостереження дітей зі синдромом Маршала // Волянська Л.А., Боярчук О.Р. Київ. № 55 – 2019 р. 4 с.

 3. Алгоритм діагностики первинних дефектів фагоцитозу // Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Глушко К.Т., Чорномидз І.Б. Київ, № 83 – 2019 р. 4 с.

 4. Алгоритм діагностики комбінованих імунодефіцитів у дітей лікарем першого контакту // Боярчук О.Р., Волоха А.П. Київ. № 54 – 2019 р. 4 с.

 5. Алгоритм спостереження та проведення чистої періодичної катетеризації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із Spina bifida // Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Кінаш М.І. Київ, № 50 - 2019 р. 4 с.

 6. Алгоритм проведення промивання товстого кишечника при закрепах у дітей із Spina bifida // Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Кінаш М.І. Київ, № 49 - 2019 р. 4 с.

 7. Оцінка аліментарного забезпечення дітей із соматичною патологією вітаміном D і кальцієм // Боярчук О.Р., Добровольська Л.І., Глушко К.Т., Кінаш М.І., Шульгай О.М., Горішний І.М. Київ, № 47 - 2019 р. 4 с.

 8. Алгоритм діагностики первинних імунодефіцитів лікарем першого контакту // Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Кінаш М.І., Шульгай О.М., Чорномидз І.Б., Добровольська Л.І. Київ, № 52 - 2019 р. 4 с.

 9. Алгоритм діагностики синдром Ніймеген у дітей // Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Кінаш М.І. Київ, № 48 - 2019 р. 4 с.

 10. Алгоритм діагностики синдрому Ді Джорджі у дітей // Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Кінаш М.І. Київ, № 51 - 2019 р. 4 с.

 11. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення // Боярчук О.Р., Волоха А.П., Волянська Л.А. Київ. № 45 - 2019 р. 4 с.

 12. Алгоритм діагностики первинної недостатності комплементу лікарем першого контакту // Боярчук О.Р., Волоха А.П. Київ. № 53 - 2019 р. – 4 с.

 13. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення лікарем першого контакту // Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Кінаш М.І., Добровольська Л.І. Київ, № 45 - 2019 р. 4 с.

На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією у 2019 році завершено виконання планової наукової роботи “Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області”. Розпочато виконання нової наукової роботи «Удосконалення методів діагностики, лікування і реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку». Результати наукових досліджень за 2018-2019 роки співробітників кафедри висвітлені у 33 наукових статтях у фахових журналах (8 з них опублікованні за кордоном та 9 публікацій видано в журналах з імпакт-фактором).

19-22 вересня 2019 року в Порто (Португалія) відбувся конгрес і майстер-курс Європейської академії педіатрії (EAP 2019 Congress and MasterCours). У цьому заході взяли участь понад 1500 учасників з різних країн світу. Українська делегація була однією з найчисельніших, до складу якої увійшли науковці та практичні лікарі з різних куточків України (Києва, Львова, Чернігова, Вінниці, Івано-Франківська, Одеси). Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського на конгресі представили завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професор Оксана Боярчук, доценти цієї ж кафедри Тетяна Гаріян та Світлана Никитюк.

Професор О. Р. Боярчук з доповіддю «Покращення діагностики первинних імунодефіцитів через імплементацію освітніх програм» на конгресі Європейської академії педіатрії в Порто (Португалія) (2019 рік)

Виступ доцента Т. В. Гаріян на на конгресі Європейської академії педіатрії в Порто (Португалія) (2019 рік)

Майстер-курс був присвячений питанням харчування дітей та підлітків. Також розглядалися питання введення прикормів у дітей з алергією та ризиком її розвитку, алергії на білок коров’ячого молока на непериносимість лактози, сучасні підходи до ентерального та парентерального харчування, харчування при запальних захворюваннях кишківника. Були підняті теми дитячого ожиріння та факторів, які на нього впливають. Проблеми, підняті на конгресі, стосувалися важливих питань усіх розділів педіатрії: неонатології, харчування, респіраторної патології, гастроентерології, алергології, імунології, інфекційних захворювань, ендокринології, педіатрії розвитку, неврології, медицини невідкладних станів, вакцинації. Викладачами кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією на конгресі було представлено 3 доповіді (short oral presentation): – проф. Оксана Боярчук представила колективну доповідь (співавт. Тетяна Гаріян, Марія Кінаш, Любов Волянська, Любов Дмитраш, Ольга Русановська, Тетяна Ковальчук) «Покращення діагностики первинних імунодефіцитів через імплементацію освітніх програм»; доцент Світлана Никитюк (співавт. Сергій Климнюк, Степан Подобівський, Наталя Галіяш) – «Лайм бореліоз у дітей Тернопільської області», доцент Тетяна Гаріян представила доповідь (співавт. Оксана Боярчук, Любов Дмитраш) – «Фізичний розвиток дітей з синдромом Ніймеген».

24 жовтня 2019 року в адмінкорпусі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», організована кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією. Проведено два пленарних засідання: «Медико-соціальні аспекти хронічних захворювань у дітей» та «Дитина першого року життя на прийомі у лікаря первинної ланки» і чотири майстер-класи: «Вакцинація з порушеним календарем профілактичних щеплень», «Діагностика та корекція хронічної білково-енергетичної недостатності у дітей з тяжкою соматичною патологією», «Отоскопія у дітей», «Структурована оцінка критичного стану у дитини та алгоритм стабілізації такого пацієнта».

Головуючі пленарним засіданням, професор Віктор Лукашук, професор Наталія Балацька, професор Оксана Боярчук, доцент Любов Волянська відкривають конферецію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

У роботі конференції взяло участь 170 учасників, серед яких лікарі-педіатри, лікарі загальної практики, лікарі дитячі спеціалісти, лікарі-інтерни. Проведення такої конференції є ще один крок до того, що наші спеціалісти будуть ставати більш сучасними, багатшими на знання і візьмуть із собою ті надбання які є в світі стосовно тих викликів охорони здоров’я , які є в нас в Україні і взагалі в сучасному світі.

Доповідь доц. Л. А. Волянської на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

Виступ доц. Т. В. Гаріян на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

Виступ доц. М. Д. Процайла на конфереції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік)

З цікавою доповіддю про імплементацію світового досвіду регідратаційної терапії гострих кишкових інфекцій у дітей в практику української сімейної медицини виступила доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Любов Волянська. Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Тетяна Гаріян у своїй доповіді торкнулась проблеми харчової алергії і непереносимості молока у дітей різного віку, навівши діагностичні критерії, шляхи корекції даних станів. З цікавою доповіддю про дисплазію кульшових суглобів у дітей, діагностику, методи лікування виступив доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Михайло Процайло.

Майстер клас по отоскопії проводить професор Ю. М. Андрейчин (другий ряд, третій зліва направо). Присутні доц. І. О. Крицький та студенти 6 курсу (другий ряд) (2019 рік)

Майстер клас «Білково-енергетична недостатність» проводить професор Н. І. Балацька (перший ряд, третя справа), присутні викладачі кафедри (перший ряд зліва направо) доц. Н. М. Ярема, асист. К. Т. Глушко, доц. І. В. Кубей (2019 рік)

Завідуюча кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професор О. Р. Боярчук 14 лютого 2020 року спільно з громадською організацією "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології" провели на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні клінічну конференцію "День настороженості щодо хвороби Кавасакі".

Вітальне слово професора О. Р. Боярчук до учасників конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

Виступ доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Ю. С. Степанковського на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

На конференції розглядались питання актуальності хвороби Кавасакі, її поширеності в Україні, етіології захворювання, клінічні прояви, основи діагностики та лікування. Беручи до уваги фатальні наслідки цього захворювання, тема конференції була вкрай важливою для науковців, лікарів - педіатрів, студентів.

6-8 листопада 2019 року у Мадриді (Іспанія) відбувся ІV Міжнародний конгрес з первинних імунодефіцитів (IPIC 2019) «Діагностика та клінічний супровід». У конгресі взяли участь понад 1000 науковців з різних країн світу. ТНМУ на цьому форумі представили завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професор Оксана Боярчук, доцент Тетяна Гаріян та асистент Емілія Бурбела.

У постерній сесії «Діагностика та тестування» проф. Боярчук О.Р. представила результати грантового проекту «Впровадження моделі поєднання освіти лікарів, інформування населення з інфраструктурою діагностики ПІД у дітей» (2019 рік)

У постерній сесії «Обізнаність та освіта» доц. Гаріян Т.В. представила стендову доповідь «Дитяча імунологія: робота в команді» (2019 рік)

З ініціативи завідуючої кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією професора О. Р. Боярчук 14 лютого 2020 року спільно з громадською організацією "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології" на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні була клінічна конференція "День настороженості щодо хвороби Кавасакі".

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора О. Р. Боярчук на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

Виступ доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика А. В. Бондаренко на конференції "День настороженості щодо хвороби Кавасакі" (2020 рік)

На конференції приділялась увага клінічним випадкам хвороби Кавасакі в Тернопільській області, Києві. Обговорювали питання оцінки стану коронарних судин у гострий період захворювання. Вивчали питання диференційного діагнозу хвороби Кавасакі. Проведення цієї конференціїї було корисним для підвищення кваліфікації лікаря-педіатра, хіруга, тобто потрібним для викладачів кафедри.

Інформаційні листи, які видані викладачами кафедри в 2020 році:

 1. Роль медичної активності батьків в контролі реабілітації дітей з гастроентерологічною патологією Воронцова Т. О., Левенець С. С., Кабакова А. Б., №121 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

 2. Спосіб лікування функціональної диспепсії у дітей. Мочульська О. М., Щербатюк Н. Ю., Боярчук О. Р., Горішній І. М., Ярема Н. М., Чорномидз І. Б., №122 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

 3. Комплексна діагностика герпетичної інфекції, викликаної вірусом Епштейн-Барр і цитомегаловірусом у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією. Мочульська О. М., Боярчук О. Р., Добровольська Л. І., Шульгай О. М., Глушко К. Т., Гаріян Т. В. №123 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

 4. Скринінгова малоінвізивна діагностика остеопорозу у дітей з хронічною гепатобіліарною патологією. Мочульська О. М., Кінаш М. І., Боярчук О. Р., Ярема Н. М., Глушко К. Т., Добровольська Л. І. №124 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

 5. Алгоритм діагностики та лікування алергії на білок коров'ячого молока у дітей. Гаріян Т. В., Боярчук О. Р., Кінаш М. І., Шульгай О. М., Добровольська Л. І., Мочульська О. М. №125 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

6. Методика проведення чистої переривчастої катетеризації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із spina bifida Боярчук О. Р., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Гаріян Т. В., Добровольська Л. І., Мочульська О.М. №126 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

7. Особливості консервативної терапії нейрогенного сечового міхура у дітей із spina bifida Боярчук О. Р., Глушко К. Т., Кінаш М. І., Гаріян Т. В., Добровольська Л. І., Мочульська О. М. №127 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

8.Скринінгова діагностика герпетичної інфекції, викликаної вірусом Епштейн-Барр і цитомегаловірусом у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Мочульська О. М., Боярчук О. Р., Добровольська Л. І., Кінаш М.І., Глушко К. Т., Гаріян Т. В. №128 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

9. Скринінгова малоінвізивна діагностика остеопорозу у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Мочульська О. М., Кінаш М. І., Боярчук О. Р., Ярема Н. М., Глушко К. Т., Шульгай О. М. №129 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

10.Комплексна діагностика герпетичної інфекції у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією Мочульська О.М., Боярчук О.Р., Добровольська Л.І., Кінаш М.І., Глушко К.Т., Гаріян Т.В. №130 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

11. Алгоритм діагностики асоційованих з вейпінгом респіраторних розладів у дітей та підлітків Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Добровольська Л.І. №131 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

12.Ентеровірусна інфекція у дітей : діагностично-лікувальний алгоритм лікаря першого контакту. Волянська Л.А., Боярчук О.Р., Бурбела Е.І., Мудрик У.М. №132 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

13. Оптимізація лікування діареї при гастроентеритах у дітей Гаріян Т.В., Щербатюк Н.Ю., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Добровольська Л.І. №133 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

14. Застосування орального осмотичного проносного засобу для корекції нейрогенних закрепів у дітей Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Кінаш М.І., Шульгай О.М., Добровольська Л.І., Мочульська О.М. №134 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

15. Корекція порушень церебро-інтенстинальної взаємодії у дітей з функціональними розладами біліарного тракту Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Шульгай О.М., Добровольська Л.І. №135 – 2020 Випуск з проблеми «Педіатрія».

16.Корекція екзокринної недостатності підшлункової залози рослинним ферментним препаратом у дітей з патологією травної системи Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Гаріян Т.В., Мочульська О.М. №136 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

17. Алгоритм неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Гаріян Т.В. №137 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

18.Удосконалення комплексного лікування залізодефіцитної анемії у дітей з білково-енергетичною недостатністю Боярчук О.Р., Добровольська Л.І., Кінаш М.І., Глушко К.Т., Гаріян Т.В., Мочульська О.М. №138 – 2020. Випуск з проблеми «Педіатрія».

21-22 жовтня 2020 року кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією дитячої імунології провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». Конференція була проведена онлайн. В ній прийняло участь близько 300 лікарів та науковців з усієї України. Висвітлювались питання первинних імунодефіцитів, інших рідкісних захворюваннях, ціла секція була присвячена питанням пандемії коронавірусної інфекції.

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора О. Р. Боярчук на конференції по питаннях ранньої діагностики імунодефіцитів (2020 рік)

Виступ професора Галини Макух з ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», присвячений організації неонатального скринінгу (2020 рік)

На конференції обговорювались питання реєстру донорів кісткового мозку в Україні, діагностики цитопеній, діагностиці вроджених імунодефіцитів повязаних з труднощами сепарації ДНК.

Виступ Романа Куць з організації "Український Реєстр донорів кісткового мозку" (2020 рік)

Виступ доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією М. І. Кінаш по питаннях діагностики вроджених імунодефіцитів повязаних з труднощами сепарації ДНК (2020 рік)

Висвітлювались на конференції питання цитопеній у дітей (професор Алла Волоха) та нейтропеній у дітей (професор Оксана Боярчук).

Виступ професора Алли Волохи (Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Шупика) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ професора Оксани Боярчук (зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Багато виступів розглядали питання COVID-19. Розглядались клінічні випадки хворих дітей, зокрема мультисистемність запального синдрому асоційованого з SARS-COV-2, перебіг у дітей COVID-19, пребіг цього захворювання у дорослих. У виступах приймали участь не лише науковці, але і лікарі.

Виступ доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Л. А. Волянської на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ Ярини Бойко (західноукраїнський спеціалізований медичний центр) на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ професора кафедри інфекційних хвороб Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Василя Копчі на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

Виступ зав. інфекційним відділенням Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Ольги Дивоняк на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік)

В умовах карантину продовжується наукова робота викладачів кафедри. 26-29 жовтня 2020 року науковці кафедри взяли участь у 38 конференції Європейського наукового товариства дитячих інфекційних хвороб - "38 Annual meeting ESPID". Майже 3200 учасників з більш ніж 115 різних країн прийняли в ньому участь. Були представлені доповіді професора О. Р. Боярчук, доцентів С. О. Никитюк, Н. Ю. Щербатюк, Т. О. Воронцової, У. М. Мудрик, Л. А. Волянської. Доповіді стосувалися клінічного перебігу бореліозу та малярії у дітей. Висвітлювалось лікування паталогії серця та судин при хворобі Лайма, вивчались питання інфекційних процесів при вродженних імунодефіцитах, вадах розвитку спинного мозку.

Доповіді професора О. Р. Боярчук, доцентів С. О. Никитюк, Н. Ю. Щербатюк, Т. О. Воронцової, У. М. Мудрик, Л. А. Волянської на 38 конференції Європейського наукового товариства дитячих інфекційних хвороб - "38 Annual meeting ESPID " (2020 рік)

Також викладачі кафедри прийняли участь 16-19 жовтня у віртуальній 8 Європейській конференції лікарів педіатрів (8th Congress of the European Academy of Paediatric Societies), (EAPS 2020). Розглядались різноманітні питання лікування та діагностики в педіатричній практиці.

Стендові доповіді професора О. Р. Боярчук, доцентів Т. В. Гаріян, М. І. Кінаш, Л.І. Добровольської на 8 Європейській конференції лікарів педіатрів (2020 рік)