Наукові публікації 1. Гощинський В.Б., Полоус Ю.М., Гощинський П.В. Попередження гнійно-запальних ускладнень у реконструктивній ангіохірургії // Матеріали конференції “Актульні проблеми ангіології.” Львів.-2000.-С.49-50.
 2. Гощинський В.Б.,Венгер І.К., Гощинський П.В. Про запобігання гнійно-запальних ускладнень у реконструктивній ангіохірургії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина.-2001.-№7.-С.190-193.
 3. Гощинський В.Б.,Чижишин Б.З., Гощинський П.В. Проінформаційна цінність клінічних функціональних проб у хірургії варикозної хвороби // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Випуск 7.- Тернопіль.- 2001.- С.45.
 4. Гощинський В.Б., Гощинський П.В. Лікування вторинного лімфостазу нижніх кінцівок в амбулаторних умовах // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2002 -Випуск 7.- С.70.
 5. Гощинський В.Б., Венгер І.К., Левицький А.В., Гощинський П.В. Запобігання гнійно-запальних ускладнень в ургентній ангіохірургії // Галицький лікарський вісник. - 2002. - Т. 9, № 3.-С. 74.
 6. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Шкробот Л.В., Зарудний О.М., Гощинський П.В. Особливості розвитку реперфузійного синдрому в пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок після реконструктивних операцій на аорті та магістральних артеріях ніг // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2003. - № 2.-С. 14-20.
 7. Вадзюк Н., Гощинський П. Вплив типу колатерального кровообігу на результати реконструктивних операцій з приводу облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок // Матеріали 7-го міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль, 2003. -С. 42.
 8. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Шкробот Л.В., Гощинський П.В. Хірургічна тактика при поєднаній атеросклеротичній оклюзії екстракраніальних артерій та термінального відділу аорти // Шпитальна хірургія. 2004. -№1. –С. 2-5.    
 9. Венгер І.К., Костів С.Я., Шкробот Л.В., Гощинський П.В. Структурно-гемодинамічні аспекти атеросклеротичної оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента // Вісник наукових досліджень.-2004.-№ 3.-С.110-111.
 10. Деклараційний патент на корисну модель 5559, МПК А61В17/00. Спосіб формування анастомозу між аортою та алопротезом /Венгер І.К., Костів С.Я., Гощинський П.В. - № 20040705472; заявлено 07.07. 2004; опубл. 15.03. 2005. - Бюлетень № 3.
 11. Деклараційний патент на корисну модель 11905, МПК А61В17/00. Спосіб біклубового-біфеморального алошунтування /Венгер І.К., Костів С.Я., Гощинський П.В. - № 200506660; заявлено 07.07. 2005; опубл. 16.01.2006.- Бюлетень №1.
 12. І.К. Венгер, П.В. Гощинський, І.О. Крицький. Непрямі реваскуляризуючі операції в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. // Шпитальна хірургія. 2005. -№2. –С. 32-36.
 13. Венгер І.К., Гощинський П.В. Синдром обкрадання при реконструкції атеросклеротичної оклюзії аорто-клубово-стегнового сегмента // Матеріали ХХІ з’їзду хірургів України. - 2005. - Т. 1. - С. 405 - 407.
 14. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Гощинський П.В., Гощинський В.Б. Використання антимікробних розсмоктувальних полімерних матеріалів для попередження гнійно-запальних ускладнень в реконструктивній судинній хірургії // Шпитальна хірургія. - 2005. - № 4. - С. 74-76.
 15. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Костів С.Я., Шкробот Л.В., Зарудний О.М., П.В. Гощинський Хірургічна тактика при поєднаній атеросклеротичній оклюзії екстракраніальних артерій та термінального відділу черевної аорти // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига.- 2005.- №1.- С. 102.
 16. Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, П.В. Гощинський “Роль внутрішньої клубової артерії, глибокої артерії стегна та низхідної артерії коліна в реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній критичній ішемії”. Шпитальна хірургія.- 2006.- № 2.- С 31-33.
 17. П.В. Гощинський. Оцінка якості життя після реваскуляризуючих оперативних втручань з приводу хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. // Здобутки експериментальної та клінічної медицини.- 2006.- №1 С 12
 18. П.В. Гощинський. Нові методи реконструктивних оперативних втручань при хронічній ішемії нижніх кінцівок. // Матеріали Х міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.- Тернопіль.- 2006.- С 47.
 19. Гощинський П.В. Оптимізація хірургічного лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології“ - Донецьк, 2006.- С.11.
 20. І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.М. Зарудний, П.В. Гощинський.Гемостаз при реконструкції атеросклеротичної оклюзії аортостегнового сегмента. // Вісн. наук. досліджень. - 2006. - N 1. - С. 90-92.
 21. Гощинський В.Б., Венгер І.К., Гощинський П.В., Боднар П.Я. Попередження інфікування судинних анастомозів, протезів та утворення несправжніх аневризм анастомозів в хірургії черевної аорти // Труды  Крымского государственного медицинского университета им. С.Н. Георгиевского. - 2007. - Т.143. - ч.V.- С. 80-82.
 22. Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Боднарчук В.Л., Пасяка Н.В. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні некротичного ентероколіту у новонароджених. //Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». - Тернопіль, -2007. - С 22-23.
 23. Гощинський В.Б., Венгер І.К., Пятночка О.З., Гощинський П.В. Місце фізіотерапевтичних методів у лікуванні трофічних виразок венозного генезу // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 4. - С. 12-14.
 24. П.В. Гощинський. Консервативне чи хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок: оцінка результатів лікування. // Матеріали ХІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль, 2007. - С. 49.
 25. Гощинський   В .Б., Венгер І.К,  Гощинський   П . В ., Боднар П.Я. Попередження інфікування судинних анастомозів, протезів та утворення несправжніх аневризм анастомозів в хірургії черевної аорти. // Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 110-летию со дня рождения профессора Е.И. Захарова. – Алушта. -2007.
 26. . Гощинський В.Б., Гощинський П.В., Семків А.Л. Аспіраційна пневмонія, причини виникнення, діагностика, лікування// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції. - м. Тернопіль. -2008.- С.20-21.
 27. А.Р. Вайда, П.В. Гощинський Попередження інфікування судинних анастомозів // Шпитальна хірургія. – 2008. - № 1. – С. 107-109.
 28. Бліхар В.Є., Білинський В.В., Гончарук А.К., Крицький І.О., Гощинський П.В. Діагностичні і лікувальні аспекти хірургії перфоративних виразок шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей підліткового віку// Хірургія дитячого віку.-2008.-№2.-С. 80-82.
 29. Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Лучишин Н.Ю., Кубей І.В., Кінаш М.І., Гощинський П.В., Галіяш Н.Б., Ревчук В.С., Ковальчук Т.А. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах. // Здобутки експериментальної та клінічної медицини.- 2010.- №1 С. 116-117.
 30. Бліхар В.Є.,Крицький І.О.,Гощинський П.В.,Стоян О.О. Лікувальна тактика дистальних форм гіпоспадій у дітей з використанням операції уретропластики за Мустарде. // Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств. – Львів. – 2010.- С.472.
 31. Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О.,Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Переваги кредитно-модульної системи навчання  над традиційною у вищих навчальних закладах України. //Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати ,проблеми та перспективи».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2010. – №3 С. 27-
 32. І.О.Крицький, П.В.Гощинський, Т.О.Воронцова, М.І.Кінаш, І.В.Кубей, В.О.Синицька, І.М.Горішній, Г.А.Крицька, О.О. Гощинська. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.58-60.
 33. О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, А.Б.Кабакова, Л.М.Шульгай, М.І.Кінаш, С.С.Левенець, Т.М.Косовська, І.О.Крицький, П.В.Гощинський. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей із вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.108-111.
 34. Крицький І.О., Гощинський П.В, Чепесюк В.О. Використання інфрачервоної коагуляції в комплексному лікуванні гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.123-124.
 35. М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова*, В.Ф. Лобода, І.О. Крицький, Л.М. Шульгай, І.Й. Шостак*, П.В. Гощинський, Г.Т. Сирник*. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ . ЕНЕРЛІВ.  У ДІТЕЙ З ДОБРОЯКІСНИМ СПАДКОВИМ ГЕПАТОЗОМ ЖИЛЬБЕРА. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С. 137-139
 36. В.Б. Гощинський, С.А. Назарчук, П.В. Гощинський. Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С.130-131.
 37. В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк, П.В. Гощинський. Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С.121-122.
 38. В.Б. Гощинський, В.В. Кміта, П.В. Гощинський. Обгрунтування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок// Шпитальна хірургія. – 2012. - №4. – С.91-94.
 39. І.О. Крицький, П.В. Гощинський, В.Л. Боднарчук. Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі КУТОР «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С.111-113.
 40. І.Р. Мисула, І.О. Крицький, Г.А. Крицька, П.В. Гощинський, М.І. Кінаш, В.О. Сидницька, В.В. Стеценко, Л.М. Шульгай, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, І.М. Горішній. Впровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ. // Матеріали  Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 357-358.
 41. О.Є. Федорців, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, Л.М. Шульгай, Н.Ю. Луцишин, І.О. Крицький, І.Є. Сахарова, В.О. Синицька, В.В. Стеценко, С.С. Левенець, І.І. Боймиструк, М.І. Домбрович, П.В. Гощинський. Об¢єктивний структурований клінічний іспит - метод оцінки рівня засвоєння практичних навичок та формування професійних вмінь// Матеріали  Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 411-413.
 42. Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії».- м. Донецьк - 2012.- С. 33-34.
 43. І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Г.А. Крицька. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ //Медична освіта. – 2012. - №4. – С.18-19.
 44. Використання антиоксидантів та вітамінів А, С, Е в комплексному лікуванні дітей, хворих на крипторхізм та варікоцелє : Інформ. лист №76-2012 ; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2012. - 4 с.
 45. Крицкий И .О., Гощинский П.В. Применение современных технологий в клинике детской хирургии с помощью метода инфракрасной коагуляции в комплексном лечении гемангиом у детей. //Материалы I  Всероссийской конференции « Неотложная детская хирургия и  травматология» - г. Москва, 14-17.02.2013 р. - С. 94.
 46. Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В. Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурові-сечовідного рефлексу у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- №1 С. 92-93
 47. П.В. Гощинський.  Деякі аспекти сучасного викладання дитячої хірургії на до дипломному рівні у підготовці сімейних лікарів//Медична освіта. – 2013. - №3. – С. 28-29
 48. П.В. Гощинський. Особливості навчального процесу для іноземних студентів з дитячої хірургії //Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – С.115-116
 49. Крицкий И.О., Гощинский П.В., Гончарук А.К., Чепесюк В.О. Использование современных малоинвазивных методов лечений пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. //Материалы XVII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» - г. Москва, 14-16 февраля 2014 г. - С. 528.
 50. Крицкий И.О., Гощинский П.В., Репута В.В. Тактика лечения ожогов IIIА степени у детей с применением лиофилизированных ксенотрансплантатов. //Материалы XVII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» - г. Москва, 14-16 февраля 2014 г. - С. 529.
 51. Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 54-56
 52. Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (ПОЛЬША) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 57-58
 53. Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І. Лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей із застосуванням ін`єкційного парауретерального введення гідрогелю. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 21 травня 2014 р. - С. 93-94.
 54. Ковальчук Л. Я., Гощинський В. Б., Гощинський П. В. Реваскуляризація нижніх кінцівок у хворих із хронічною критичною ішемією// Шпитальна хірургія. – 2014. - №4. – С.20-25.
 55. Гощинський П.В. Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок у дітей//Вісник наукових досліджень. – 2014. – №4. – С.58-61
 56. Гощинський П.В. ПЕРВИННИЙ ПЕРИТОНІТ У ДІТЕЙ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИКИ. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2015.- №2 С. 23-26
 57. Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму. // Здобутки клінічної та експериментальної.- 2015.- №2 С. 103-107
 58. Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. ДІАГНОСТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ СТОРОННІХ ТІЛАХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ВИГЛЯДІ ПОБУТОВИХ ЛІТІЄВИХ АБО КАДМІЄВИХ БАТАРЕЙОК У ДІТЕЙ. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2015.- №2 С. 38-40
 59. Процайло М.Д., Гощинський П.В., Жук С.А. Недосконалий остеогенез //Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С.8-10

ĉ
Павло Володимирович Гощинський,
4 жовт. 2016 р., 02:09
Comments