Наукові публікації доцента Крицького І. О.1.Корекція згортальної системи крові при хірургічному лікуванні механічної жовтяниці./В.І.Максимлюк ,А.Б.Господарський ,В.О.Лубянецька ,І.О.Крицький ,Т.М.Шнайдер.Тези міжобласної конференції лікарів анестезіологів-реаніматологів.(Тернопіль 1993 ,стор 92-93)

2.Крицька Г.А.,Крицький І.О.»Динаміка фізичної підготовки школярів м.Тернополя»Матеріали науково-практичої конференції присвяченої 75-річчю кафедри гігієни і екології людини.(Дніпропетровськ 1997 р).С 244-245.

3 Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Федонюк Я.И., Крицкий И.О., Барабаш К.М., Давыбида Н.О., Пидгайный И.В. Морфологические закономерности роста и формообразования костей скелета при физических нагрузках, иммобилизационном стрессе (гипокинезии) и в период реадаптации при нормотоническом типе вегетативной нервной системы //Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции хирургов “Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы и брюшной аорты”. – Пятигорск, 1999. -С.231-232.

4 Influence of hypodynamia, hypokinesia and physical load on the chemical composition of skeleton bones Davybida N., Fedonyuk Y., Krytskyj I., Dovgan O., Boymystruk I., Fedonyuk L. //Folia morphologica. - Supplement 1.-Wroclaw, 1999. -P.58.

5.В.Є.Бліхар , І.О.Крицький .Інтеграція навчання на курсі дитячої хірургії//Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі.Тернопіль.-1999.-С.91-92.

6.Крицький І.О. Вплив шокогенних факторів на морфогенез і регенерацію кісткової тканини та можливість їх корекції за допомогою месуліду //Медична хімія. - 2000.- Т.2, №3. -С.70-71.7. 7.Крицький І.О. Корекція негативного впливу імобілізаційного стресу на кістку за допомогою препаратів трентал + месулід //Вісник наукових досліджень.- 2000. - №4. -С.91-92.

8.Крицький І.О., Ляпіс М.О., Федонюк Я.І. Морфо-функціональні зміни в кістковій системі на фоні дії шокогенних факторів //Шпитальна хірургія. - 2000. - №2. –С.100-101.

9.Крицький І.О., Федонюк Я.І., Ляпіс М.О., Сухарська Т.В. Морфо-функціональні зміни кісткової тканини при дії шокогенних факторів з одночасним застосуванням тренталу //Шпитальна хірургія. –2000. - №3. -С.101-103.

10. Довгань О.М., Федонюк Я.І., Підгайний І.В., Крицький І.О., Мерецький В.М. Остеогенез при гіпокінетичному синдромі //Научные ведомости. –2000. –№2(11) С.46-47.

11. Сухарська Т.В.,Шманько В.В.,Крицький І.О. Сучасні аспекти профілактики і лікування остеопорозу при захворюваннях печінки //Вісник наукових досліджень 2000.-№2-С 8-10.

12. Влияние общей дегидратации на минеральный обмен длинных трубчатых костей у подопытных животных разных возрастных групп с нормотоническим типом вегетативной нервной системы //В.Д.Волошин , Я.И.Федонюк , И.О.Крицкий , Л.Я.Федонюк //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии. 1999 г.Выпуск 3.-С 57-59. Санкт-Петербург.

13.Дослідження мінеральної щільності кісткової тканини у дітей після гострого гематогенного остеомієліту . В.Є.Бліхар ,Ю.І.Бутницький , М.В.Коновальчук, І.О.Крицький //Шпитальна хірургія .- 2001.-№4-С64-68.

14.Сучасні погляди на діагностику і лікування хірургічної патології у Новонароджених. В.Є.Бліхар , Г.А.Павлишин , В.Л.Боднарчук ,І.О.Крицький І.М.Бензар , Н.В.Пасяка .//Львівський медичний часопис.- 2003.-№9.- С 91-93.

15. Сучасний підхід до антибактерійної терапії хірургічної патології у новонароджених .І.С.Сміян ,В.Є.Бліхар ,Г.А.Павлишин ,Н.В.Пасяка , І.О.Крицький. //Львівський медичний часопис.- 2003.№9.- С.91.

16. Зміни денситометричних показників у пацієнтів при лікуванні переломів довгих кісток на тлі застосування препаратів антицитокінового спрямування залежно від стадії шоку та режиму лікування . М.О.Ляпіс , І.О.Крицький ,Я.І Федонюк .//Здобутки клінічної і експериментальної медицини .2004 .-№1-С. 41-43.

17. Деякі аспекти патогенезу і комплексної терапії Cruch syndrome . О.В.Ролік , М.Д.Процайло , Г.І.Корицький , В.М.Костик , І.О.Крицький . //Шпитальна хірургія .-2004.-№3-С. 83-86.

18.Лапаростомія , програмована релапаротомія та інтубація кишечника у лікуванні розлитого гнійного перитоніту в дітей. В.Є.Бліхар , В.В.Білинський , М.В.Коновальчук , І.М.Бензар ,І.О.Крицький , В.М.Стець . // Шпитальна хірургія.- 2004 .-№4-С136-139.

19.Непрямі реваскуляризуючі операції в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок . І.К.Венгер , П.В.Гощинський , І.О.Крицький.// Шпитальна хірургія .- 2005.-№2.- С-32-36.

20.Спосіб формування анастомозу між аортою та алопротезом І.К.Венгер , С.Я.Костів , І.О.Крицький . // Шпитальна хірургія .- 2005.- №2 –с.124.

21.Визначеня рівня емпатії у студентів . як якості яка допомагаєу побудові професійних стосунків лікар-хворий . В.А.Газолишин , Г.А.Крицька , В.А.Кондратюк , Д.В.Козак ,І.О.Крицький . //Науково-практичний часопис ВУЛТ, 21-22 квітня 2005 року м.Івано-Франківськ.(Тези доповідей VIII з”їзду ВУЛТ)

22.Випадок флегмони глибокого фаціального простору гомілки. М.Д.Процайло , І.О.Крицький , В.С.Ревчук , В.Р.Микуляк . //Шпитальна хірургія 2006 ,№1 С-116-117.

23 .В.Є. Бліхар, О.О. Стоян, І.О. Крицький. Уретропластика за J.Mustarde як метод вибору при дистальних формах гіпоспадії у дітей. //Матеріали XX з’їзду хірургів України

24. В.Л. Боднарчук, В.Є. Бліхар, Д.С. Дауда, І.О.Крицький,Р.В.Микуляк . Сучасні погляди на класифікацію гемангіом у дітей.//Матеріали XX з’їзду хірургів України .

25. Клініка , діагностика , диференціальна діагностика та лікування гострого апендициту у дітей . //В.Є.Бліхар ,М.В.Коновальчук , Р.В.Микуляк ,І.О.Крицький . Методичні вказівки для лікарів та студентів.32с.

26 Бліхар В.Є., Білинський В.В., Боднарчук В.Л., Крицький І.О., Пасяка Н.В. «Некротичний ентероколіт у новонароджених, досвід лікування»Вісник Вінницького Національного медичного університету 2007 р. 11(1/1)25-26 с(Матеріали 1-го конгресу дитячих хірургів України з міжнародною участю «Сучасні лікувально-діагностичні технології в хірургії дитячого віку»Вінниця-Хмільник(29-31 березня 2007 р.)

27.Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Боднарчук В.Л., Пасяка Н.В. «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні некротичного ентероколіту у новонароджених»

Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»(12-13 квітня 2007 р.)

28.Рега Н.І.,Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Крицький І.О. та інші «Вплив ізопринозину на стан імунної системи у хворих на хронічний бронхіт з супутньою HBS-антигенемією» (Матеріали науково-практичної конференції С 56-57.«Імінологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії .»9-10 жовтня 2007 року)м.Тернопіль,ТДМУ.

29.Крицька Г.А., Буртняк Т.В.,Кашуба М.О., Крицький І.О. та інші «Заходи і проблеми профілактики ВІЛ-СНІД у медичних працівників Тернопільської області»С.38-39. (Матеріали науково-практичної конференції С 56-57.«Імінологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії .»9-10 жовтня 2007 року)м.Тернопіль,ТДМУ.

30.Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Боднарчук В.Л., Пасяка Н.В. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні некротичного ентероколіту у новонароджених. //Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»(12-13 квітня 2007 р.)С 22-23.

31.Рега Н.І.,Кашуба М.О.,Кондратюк В.А.,Крицька Г.А.,Пашко К.О.,Лотоцька О.В.,Сопель О.М.,Козак Д.В.,Смачило О.М.,Крицький І.О.,Флекей Н.В.,Стоян Н.О.»Вплив ізопринозину на стан імунної системи у хіворих на хронічний бронхіт з супутньою HBS-антигенемією»Матеріали науково-практичної конференції «Імунологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії» 9-10 жовтня 2007 року Тернопіль.

32.Крицька Г.А.,Буртняк Т.В.,Кашуба М.О.,Козак Д.В.,Кондратюк В.А.,Рега Н.І.,Пашко К.О.,Лотоцька О.В.,Сопель О.М.,Бенч І.В.,Буртняк А..М.,Крицький І.О.,Смачило О.М.,Зятковська О.Я.,Флекей Н.В.,Стоян Н.О. «Заходи і проблеми профілактики ВІЛ-СНІДу у медичних працівників Тернопільської області»Матеріали науково-практичної конференції «Імунологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії» 9-10 жовтня 2007 року Тернопіль.

33.О.Є.Федорців,О.О.Махотіна,Т.О.Воронцова,І.О.Крицький та інші «Застосування хронотерапевтичного фітокомплексу для покращення фізичного розвитку (дієтичні добавки «ОЛІВІЯ») у дітей із субнанізмом та остеопенією»С 32-35. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патологія сполучної та кісткової тканин у дітей різного віку»11-12 вересня 2008 року)м.Тернопіль,ТДМУ.

34.Синицька В.О., Балацька Н.І.,Горішній І.М., Крицький І.О.та ін..»Реактивні артропатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини» С 23-24.(Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патологія сполучної та кісткової тканин у дітей різного віку»11-12 вересня 2008 року)м.Тернопіль,ТДМУ.

36.О.Є.Федорців,О.О.Махотіна,Т.О.Воронцова,Г.Т.Юхимчук,О.Г.Федорчак,О.М.Начас.О.Багірян,І.О.Крицький «Застосування хронотерапевтичного фітокомплексу для покращення фізичного розвитку (дієтичні добавки «Olivia”) у дітей із субнанізмом та остеопенією.»Матеріали науково-практичної конференції «патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку»11-12 вересня 2008 р

37.В.О.Синицька ,Н.І.Балацька ,І.М.Горішній ,Г.Б.Кабакова ,І.М.Мороз ,Н.А.Цяпа ,О.Б.Чубата ,І.Е.Юрик ,І.О,Крицький «Реактивні артопатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини» Матеріали науково-практичної конференції «патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку»11-12 вересня 2008 р

38.В.Є.Бліхар, В.В.Білинський, В.Л.Боднарчук, І.О.Крицький»Некротичний ентероколіт у новонароджених, досвід лікування.». «»22 зЇзд хірургів України (2-6 червня 2010 року)м Вінниця -стендова доповідь.

39..Ковальчук Л.Я.,Максимлюк В.І.,Венгер І.К.,Беденюк А.Д.,Твердохліб В.В.,Гусак О.М.,Доброродній В.Б.,Мальований В.В.,Чонка І.І.,Смачило І.І.,Мисак А.І.,Футуйма Ю.М.,Смачило І.В.,Нестерук С.О.,Крицький І.О. «Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні ,вдосконаленні та формуваннф студента-лікаря» Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України:результати ,проблеми та перспективи.»20-21 травня 2010 року Тернопіль

40.І.К. Венгер, П.В. Гощинський, І.О. Крицький. Непрямі реваскуляризуючі операції в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. // Шпитальна хірургія. 2005. -№2. –С. 32-36.

41Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Боднарчук В.Л., Пасяка Н.В. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні некротичного ентероколіту у новонароджених. //Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». - Тернопіль, -2007. - С 22-23.

42.Бліхар В.Є., Білинський В.В., Гончарук А.К., Крицький І.О., Гощинський П.В. Діагностичні і лікувальні аспекти хірургії перфоративних виразок шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей підліткового віку// Хірургія дитячого віку.-2008.-№2.-С. 80-82.

43.Бліхар В.Є.,Крицький І.О.,Гощинський П.В.,Стоян О.О. Лікувальна тактика дистальних форм гіпоспадій у дітей з використанням операції уретропластики за Мустарде. // Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств. – Львів. – 2010.- С.472.

44.Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О.,Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України. //Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати ,проблеми та перспективи».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2010. – №3 С. 27-

45.І.О.Крицький, П.В.Гощинський, Т.О.Воронцова, М.І.Кінаш, І.В.Кубей, В.О.Синицька, І.М.Горішній, Г.А.Крицька, О.О. Гощинська. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.58-60.

46.О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, А.Б.Кабакова, Л.М.Шульгай, М.І.Кінаш, С.С.Левенець, Т.М.Косовська, І.О.Крицький, П.В.Гощинський. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей із вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.108-111.

47.Крицький І.О., Гощинський П.В, Чепесюк В.О. Використання інфрачервоної коагуляції в комплексному лікуванні гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.123-124.

48.М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова*, В.Ф. Лобода, І.О. Крицький, Л.М. Шульгай, І.Й. Шостак*, П.В. Гощинський, Г.Т. Сирник*. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ . ЕНЕРЛІВ. У ДІТЕЙ З ДОБРОЯКІСНИМ СПАДКОВИМ ГЕПАТОЗОМ ЖИЛЬБЕРА. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С. 137-139

49.І.О. Крицький, П.В. Гощинський, В.Л. Боднарчук. Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі КУТОР «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С.111-113.

50.І.Р. Мисула, І.О. Крицький, Г.А. Крицька, П.В. Гощинський, М.І. Кінаш, В.О. Сидницька, В.В. Стеценко, Л.М. Шульгай, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, І.М. Горішній. Впровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 357-358.

51.О.Є. Федорців, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, Л.М. Шульгай, Н.Ю. Луцишин, І.О. Крицький, І.Є. Сахарова, В.О. Синицька, В.В. Стеценко, С.С. Левенець, І.І. Боймиструк, М.І. Домбрович, П.В. Гощинський. Об¢єктивний структурований клінічний іспит - метод оцінки рівня засвоєння практичних навичок та формування професійних вмінь// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 411-413.

52.Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії».- м. Донецьк - 2012.- С. 33-34.

53.І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Г.А. Крицька. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ //Медична освіта. – 2012. - №4. – С.18-19.

54.Використання антиоксидантів та вітамінів А, С, Е в комплексному лікуванні дітей, хворих на крипторхізм та варікоцелє : Інформ. лист №76-2012 ; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2012. - 4 с.

55.Крицкий И .О., Гощинский П.В. Применение современных технологий в клинике детской хирургии с помощью метода инфракрасной коагуляции в комплексном лечении гемангиом у детей. //Материалы I Всероссийской конференции « Неотложная детская хирургия и травматология» - г. Москва, 14-17.02.2013 р. - С. 94.

56.Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В. Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурові-сечовідного рефлексу у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- №1 С. 92-93

57.Крицкий И.О., Гощинский П.В., Гончарук А.К., Чепесюк В.О. Использование современных малоинвазивных методов лечений пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. //Материалы XVII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» - г. Москва, 14-16 февраля 2014 г. - С. 528.

58.Крицкий И.О., Гощинский П.В., Репута В.В. Тактика лечения ожогов IIIА степени у детей с применением лиофилизированных ксенотрансплантатов. //Материалы XVII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» - г. Москва, 14-16 февраля 2014 г. - С. 529.

59..Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 54-56

60.Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (ПОЛЬША) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 57-58

61.Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І. Лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей із застосуванням ін`єкційного парауретерального введення гідрогелю. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 21 травня 2014 р. - С. 93-94.

62.Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму. // Здобутки клінічної та експериментальної.- 2015.- №2 С. 103-107

62.Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. ДІАГНОСТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ СТОРОННІХ ТІЛАХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ВИГЛЯДІ ПОБУТОВИХ ЛІТІЄВИХ АБО КАДМІЄВИХ БАТАРЕЙОК У ДІТЕЙ. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2015.- №2 С. 38-40..

63 .Г.А.Крицька , І.О.Крицький, Л.М.Шульгай«Переваги та ефективність кредитно-модульної системи в організації навчального процесу»//Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України.Збірник матеріалів конференції.15-16 травня 2014 р. - С. 98-99

64..Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О.»Аналіз дитячого травматизму.» // Здобутки клінічної та експериментальної.медицини- 2015.- №2 С. 103-107

65.Крицкий И.О.,Крицкий Т.И.,Запорожан С.Й.»Современные подходы в диагностике и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиевых батареек у детей»//Сборник материалов VIIРеспубликанской научно-практической конференции с международным участием посвященной 30-летию кафедры детской хирургии-24-25 сентября 2015 г.,Гродно,Беларусь. С 175-176.

66.Кинаш М.И.,Крицкий И.О.,Дзюбан Л.В.»Трихобезуар в практике педиатра//Сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием посвященной 30-летию кафедры детской хирургии-24-25 сентября 2015 г.,Гродно,Беларусь. С 144-146.

67.Горішній І.М.,Горішна І.Л.,Крицький І.О.»Ефективність комплексної терапії із застосуванням пробіотиків у дітей з деструктивними захворюваннями гастродоуденальної зони»//Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики»6-7 березня 2015 року. Київ С.36-37.

68.Крицкий И.О.,Пасяка Н.В.«Современные подходы неотложной абдоминальной хирургии при лечении хирургической патологии новорожденных на базе детской обласной больницы»//IIIВсероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»13-15 февраля 2015 г.Москва. с 353

69.Крицький І. О. Методи діагностики та лікування хімічних опіків стравоходу при необережному поводженні дітьми з побутовими рідинами / І. О. Крицький, Т. І. Крицький, М. Д. Процайло // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 1. - С. 39-40.

70. Крицький І. О. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей / І. О. Крицький, Т. І. Крицький, М. І. Кінаш // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 3. - С. 75-76.

71. Крицький І. О. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, В. Л. Боднарчук // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2. - С. 117-11
8

72. Крицька Г. А. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін / Г. А. Крицька, І. О. Крицький, Г. Я. Загричук, Т. І. Крицький // Медична освіта. - 2017. - № 2. - С. 33-36.Comments