Кафедра‎ > ‎

Наукова роботаОсновнi науковi здобутки кафедри


- Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку.


 Видано монографiю проф. ФедорцiвО.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку".


-Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.    


-Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей.  


-Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем.    


-Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілактики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.    


-Розроблені профілактичні заходи формування у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.   


-За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 8 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід   


- Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку.


 Видано монографiю проф. ФедорцiвО.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку".


-Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.    


-Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної патології у дітей.  


-Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем.    


-Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілакnики остеопорозу та лікування остеопеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.    


-Розроблені профілактичні заходи формування у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.   


-За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 1 докторську, 8 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід.Науково-дослiдна робота кафедри"Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області" 

Об'єкт дослідження: діти з хронічною гастродуоденальною патологією, хронічною гепатобіліарною патологією, атопічним дерматитом і з бронхіальною астмою.

Мета роботи - удосконалити та оптимізувати ранню діагностику, лікування та профілактику метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області шляхом комплексного клініко-лабораторно-інструментального обстеження.

Доведено, що інфікування вірусом Епштейна-Барр та цитомегаловірусом дітей сприяє розвитку гастродуоденальної патології, її прогресуванню та хронізації.

Відзначено, що у дітей із гепатобіліарною і гастродуоденальною патологією висока частота супутніх паразитарних інвазій (лямбліоз, аскаридоз, ентеробіоз, трихоцефальоз, токсокароз, ехінококоз, стронгілоїдоз, опісторхоз). Встановлено, що інфікування паразитами впливає на перебіг гастродуоденальної та гепатобіліарної патологій .

Виявлено зміни з боку субпопуляційного складу лімфоцитів, зсуви в системі цитокінів у дітей з патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної ділянок, виразність яких корелює з інфікуванням паразитами.

Розроблено прогностично-діагностичну таблицю для дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією для прогнозування супутнього інфікування паразитами на основі вивчення клінічних, параклінічних та імунологічних показників.

Досліджено позитивний вплив Лацидофілу на регенерацію слизової оболонки шлунка і рівень ерадикації при включенні його в комплексну терапію дітей з деструктивними захворюваннями гастродуоденальної зони.

Для доклінічної діагностики метаболічних порушень кісткової тканини в дітей з гепатобіліарною патологією розроблено діагностичну таблицю. На основі вивчення анамнезу життя, результатів клініко-лабораторного і денситометричного обстеження вирахувано найбільш інформативні критерії доклінічної діагностики щодо розвитку остеопорозу.

Досліджено особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей з порівняльною характеристикою психологічного типу особистості, стану їх емоційної стійкості та особистістної тривожності.


Науково-дослiдна робота кафедри "Вплив екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" направлена на:
-встановлення сучасних тенденцiй у здоров'ї дiтей регiону рiзних вiкових груп та особливості чинникiв, що його формують, виведення рiвняння залежностi здоров'я вiд них;   

визначення взаємозв'язку мiж складовими здоров'я, рiвнем основних маркерiв гомеостазу дитячого органiзму, показниками iмунологiчної реактивностi, мiнерального обмiну, бiоценозу кишкiвника та перекисного окислення лiпiдiв та екосоціальними умовами проживання;  

-розробку комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в районах з різними соціально – екологічними умовами;   

-створення регіонарних антропометричних стандартів;   

-оцінювання особливостей фактичного харчування дітей критичних груп (перший рік життя, молодший шкільний, підлітковий вік), його взаємозв’язку з формуванням поширених захворювань дитячого віку; 

-провадження методів харчової і медикаментозної корекції погрішностей харчування;   

-розробку нових профілактичних технологій, що забезпечують підвищення адаптаційних можливостей дітей до несприятливих чинників природнього і соціального середовища;   

-встановлення клініко – діагностичних критеріїв дизадаптації дітей, створення програми прогнозування порушень здоров'я із врахуванням впливу екопатогенних та медико – соціальних чинників;   

-формування диференційованих профілактично – реабілітаційних заходів для дітей з різних груп ризику;           Кафедра дитячих хвороб протягом двох років є співвиконавцем міжнародного наукового дослідження POLBUCAN по вивченню поширеності бронхіальної астми у дитячому віці

Колектив кафедри із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади

 


Лiкувальна робота кафедри

        Працiвники кафедри надають консультативно-лiкувальну допомогу на базi обласної дитячої клiнiчної лiкарнi та фiлiалах мiськоїполiклiнiки, спецiалiзованого обласного дитячого будинку, школи-iнтернату смт Коропець, беруть участь у комплексних виїздахспецiалiстiв ТОКДЛ у райони областi, проводять клiнiчнi та клiнiко-патанатомiчнi конференцiї, організовують семiнари пiдвищенняквалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи лiкування, профiлактики, дiагностики дитячих захворювань.

 
        Лікувальну роботу працівники кафедри проводять у І і ІІ дитячих відділах, що мають кардіологічні, ревматологічні, нефрологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні ліжка, а також в пульмонологічному, інфекційно-діагностичному та хірургічному відділах. Усі працівники кафедри у 2011 році пройшли переатестацію на лікарські категорії і 11 з них мають вищу категорію зі спеціальності «Педіатрія». Викладачі кафедри здійснюють курацію хворих, професори і доценти проводять обходи, консультують хворих в лікарні і за її межами. Крім цього, працівники кафедри несуть чергування у лікарні, здійснюють консультативний прийом у Тернопільській дитячій обласній поліклініці.
        


        Всі співробітники кафедри приймають участь в клінічних та патологоанатомічних конференціях, виступають із доповідями на переривчастих курсах педіатрів області, проводять щорічний аналіз дитячої смертності, беруть участь в школах-семінарах з різних питань практичної охорони здоров’я МОЗ України.
        Завідувач кафедри в 2007-2008 роках працювала в складі робочої групи Міністерства охорони здоров’я з розробки протоколу медичного догляду за здоровою дитиною до 3-х років. В результаті цієї роботи виданий наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 року. З вересня 2009 року співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародному проекті БУПАС, співпрацюючи з науковцями і медиками Польщі, Білорусії. На І-му етапі цього проекту було вивчено епідеміологію бронхіальної астми, та інших алергічних захворювань серед дитячого населення Тернопільської області. Основними досягненнями по впровадженню новітніх технологій кафедри в лікувально-діагностичний процес є методи ранньої діагностики та удосконаленого лікування, розроблені на основі 6 захищених кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Федорців О.Є.:

-оптимізація терапії ювенільного ревматоїдного і реактивного артритів у дітей на основі поглибленого вивчення особливостей клінічного перебігу, показників ПОЛ, стану антиоксидантної системи та імунітету шляхом включення в комплекс лікування «Епадолу»і продуктів спеціального дієтичного харчування (Ярема Н.М.),    

-покращення ефективності діагностики ранніх порушень стану здоров’я дітей різних вікових груп на основі вивчення особливостей загальних неспецифічних адаптаційних процесів і критеріїв морфометричного аналізу лімфоцитів та покращення контролю лікування та прогнозування перебігу позалікарняної пневмонії в залежності від стану резистентності організму (Галіяш Н.Б..),    

-вдосконалення алгоритму діагностики при ендемічному зобі на фоні супутньої патології та медикаментозна корекція даних порушень (Бугера О.П.),    

-вивчення функціонального стану ендотелію судин, факторів розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей з позалікарняною пневмонією та застосування в комплексній терапії препарату ендотелійпротекторної дії (Чорномидз І.Б.),    

-підвищення ефективності лікування атопічного дерматиту у дітей на основі вивчення кисневого гомеостазу, імунологічного статусу і ПОЛ (Олійник Я.В.).  

-удосконалення системи діагностики та методів нормалізації адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку на основі вивчення індивідуальних особливостей розвитку (Лучишин Н.Ю.).            Розробки науковців кафедри постійно впроваджуються в практику охорони здоров'я як у обласній дитячій лікарні, так і в інших лікувально-профілактичних закладах міста та області. Наукові напрямки роботи в майбутньому будуть охоплювати різноманітні актуальні питання педіатрії. Для цього колектив планує продовжити роботу, представляючи нашу країну в міжнародних проектах БУПАС і ПОЛБУКАН, співпрацюючи з медиками Польщі, Білорусії, Канади. Це дозволить розробити діагностичні критеріі для ранньої діагностики бронхіальної астми та інших алергічних захворювань у дітей.